Loading...

LOGIN

TEACHING & LEARNING RESOURCES & SUPPORT

TOOLS & INFORMATION

ระเบียบการบรรจุและการแต่งตั้ง สัญญาจ้าง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

More Detail
TECHNOLOGY RESOURCES

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานอันหลากหลาย อาทิ ระบบงานออนไลน์ระบบคำนวนบำนาญระบบตรวจสุขภาพประจำปีระบบค้นหาข้อมูลบุคลากร และอีกมากมาย

More Detail

HR SERVICES

BENEFITS

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคคลในครอบครัว ได้แก่ สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล สวัสดิการเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนบุตร สวัสดิการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เป็นต้น

More Detail
ACCOMMODATION

หอพักบุคลากร อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มีร้านค้าและบริการหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยในทุกด้าน

More Detail
FINANCE

เป็นสถาบันการเงิน ส่งเสริมให้สมาชิก รู้จักออมทรัพย์ สร้างหลัก สร้างฐาน และสนับสนุนการศึกษาของบุตร ธิดา ให้มีบ้านเป็นของตนเอง ให้สวัสดิการช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน

MORE DETAIL
HEALTH & INSURANCE

โครงการประกันชีวิตและสุขภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคคลในครอบครัว

More Detail
REGULATIONS

กฎระเบียบด้านการบริหารบุคคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย โดยประมวลระเบียบด้านบุคคล

More Detail
COUNCIL

เพื่อการดำเนินการให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม สภามหาวิทยาลัยจึงได้ถือกำเนิดขึ้น

More Detail
STAFF DIRECTORY

แหล่งรวบรวมรายชื่อของบุคคล หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลับธรรมศาสตร์ โดยเรียงตามลำดับอักษรของชื่อหรือจัดเป็นหมวดหมู่ เพื่อง่ายต่อการค้นหา

MORE DETAIL
ข่าวรับสมัครงาน ติดตามข่าวสาร

การรับสมัครงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ที่กองทรัพยากรมนุษย์

More Detail
การลาศึกษาและให้ทุนสนับสนุน

การลาศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้สิทธิบุคลากรภายในองค์กร โดยมีทุนให้การสนับสนุนศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้กับบุคลากร เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาองค์กรและสร้างประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

More Detail
ฐานข้อมูลกฎหมาย

ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายจะสำรวจ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล

More Detail

GOVERNANCE

OFFICE OF THE CIVIL SERVICE COMMISSION

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

MORE DETAIL
SOCIAL SECURITY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

MORE DETAIL
PROVIDENT FUND

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

MORE DETAIL