Loading...

YPIN News Series #01 โดย กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          ที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้ ถือเป็นสื่อกลางในการ "แลกเปลี่ยนระหว่างกัน" เพื่อจุดประเด็น ถกเถียง ตั้งคำถาม เกี่ยวกับประเด็นการตีพิมพ์ผลงานและการสร้างสรรค์นวัตกรรมในแง่มุมต่าง ๆ โดยฉบับนี้ กองบริหารการวิจัย มีเรื่องน่าสนใจจะชวนเพื่อนนักวิจัยมา "ทำความรู้จักมุมมองด้านการวิจัย" ไปกับพวกเรา

เนื้อหาที่น่าสนใจของฉบับนี้ เริ่มที่

"สารจากอธิการบดี" กับสัมภาษณ์พิเศษ "รศ. เกศินี วิฑูรชาติ (อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมชาติ คนปัจจุบัน)" กับประเด็น "ปีแห่งการวางรากฐานการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม"

 
 
 

ต่อด้วย “บทบรรณาธิการชวนคุย” พูดคุยกับ ศ.ดร.ทพญ. ศิริวรรณ สืบนุการณ์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม)ในประเด็น "9 ประเด็นยุทธศาสตร์ วิจัยธรรมศาสตร์สู่การพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก"

 
 
 

" YPIN Talk Series " เก็บตกการพูดคุยสนทนาด้านการวิจัยในหัวข้อ “กรอบการวิจัย Thailand 4.0” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช มาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัย

 
 
 

ปิดท้ายด้วย " YPIN Fact Sheet " ซึ่งรวบรวม “บริการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานรวม” ทั้งการขอรับการสนับสนุนเงินการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและวิชาการ การขอรับทุนการแปลผลงาน การขอรับทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร การขอรับรางวัลผลงานสร้างสรรค์ ตลอดจนการขอรับทุนจัดประชุมวิชาการ

 
 
 

          ด้วยหวังว่า YPIN News Series นี้ จะเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่าง กองบริหารการวิจัย และเพื่อนนักวิจัยทุก ๆ ท่าน

          ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหว ของ กองบริหารการวิจัย ได้ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ https://www.facebook.com/turesearchpage/ หรือติดตามโครงการปีแห่งการตีพิมพ์และสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ทางเว็ปไซด์ http://www.tu.ac.th/ypin

          ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหว ของ กองบริหารการวิจัย ได้ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ https://www.facebook.com/turesearchpage/ หรือติดตามโครงการปีแห่งการตีพิมพ์และสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ทางเว็ปไซด์ http://www.tu.ac.th/ypin