Loading...

MOU TU&KU Leuven

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP:Twinning Engineering Programmes) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Katholieke  Universiteit  Leuven (KU) ในการให้นักศึกษาที่เรียนโครงการTEP

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย KU Leuven โดยนักศึกษาจะเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ปี คือ ชั้นปีที่ 1 และ 2 และไปศึกษาต่อที่ Katholieke  Universiteit  Leuven อีก 2 ปี จนจบการศึกษาและได้รับใบปริญญาบัตรจากสองสถาบัน ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จะได้รับประสบการณ์ในการเรียน การสอนจากสองสถาบัน