Loading...

จำนวนบุคลากร และจำนวนคณาจารย์

จำนวนบุคลากร ทั้งหมด (รวมโรงพยาบาล)  7,563 คน

แยกตามสายงาน

จำนวน (คน)

สายวิชาการ

2,082

สายสนับสนุนวิชาการ

2,270

ลูกจ้าง

1,011

แยกตามสถานที่ปฏิบัติงาน

จำนวน (คน)

ท่าพระจันทร์

1,168

รังสิต

5,955

ท่าพระจันทร์และรังสิต

211

ลำปาง

116

พัทยา

63

จำนวนคณาจารย์ ทั้งหมด  2,082  คน

แยกตามวุฒิการศึกษา

จำนวน (คน)

ปริญญาเอก

1,287

ปริญญาโท

716

ปริญญาตรี

79

แยกตามกลุ่ม

จำนวน (คน)

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (941 คน)

ปริญญาเอก

444

ปริญญาโท

465

ปริญญาตรี

32

แยกตามกลุ่ม

จำนวน (คน)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (486 คน)

ปริญญาเอก

367

ปริญญาโท

115

ปริญญาตรี

4

แยกตามกลุ่ม

จำนวน (คน)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (655 คน)

ปริญญาเอก

476

ปริญญาโท

136

ปริญญาตรี

43

แยกตามตำแหน่งทางวิชาการ

จำนวน (คน)

ศาสตราจารย์    

69

รองศาสตราจารย์    

347

ผู้ช่วยศาสตราจารย์    

574

อาจารย์

1,092