Loading...

“ธรรมศาสตร์” จัดงานครบรอบ 73 ปี วันสันติภาพไทย รำลึกถึงคุณูปการของขบวนการเสรีไทย

ธรรมศาสตร์ จัดงานครบรอบ 73 ปี วันสันติภาพไทย รำลึกถึงคุณูปการของขบวนการเสรีไทยที่ปกป้องสันติภาพและแผ่นดินไทยไม่ให้ถูกรุกราน

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2561

         

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ จัดงาน “ครบรอบ 73 ปี วันสันติภาพไทย” ร่วมรำลึกถึงคุณูปการของขบวนการเสรีไทยที่ปกป้องสันติภาพและแผ่นดินไทยไม่ให้ถูกรุกราน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีวางช่อดอกไม้รำลึกถึงเสรีไทยและผู้เสียชีวิตจากสงครามโลกครั้งที่ 2 นำโดย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสรีไทยและทายาทเสรีไทย คณะทูตานุทูตจากประเทศต่าง ๆ รวมถึงนักศึกษา บุคลากรและผู้ร่วมงานทุกท่าน จากนั้นเป็นการกล่าวรำลึกถึงเสรีไทยและผู้เสียชีวิตจากสงครามโลกครั้งที่ 2 โดย นายคณธัช ดำรงชัยธรรม อุปนายกองค์การนักศึกษาท่าพระจันทร์ และตัวแทนนักศึกษาชมรมศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม กล่าวรำลึกถึงวีรชนเสรีไทย สงคราม อนาคต และสันติภาพโลก นอกจากนี้ยังมีการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “รำลึกพระคุณขบวนการเสรีไทย” โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สวนประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

          รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ธรรมศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ กำหนดจัดงานครบรอบ 73 ปี วันสันติภาพไทย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • เพื่อเป็นการรำลึกถึงการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติ พิทักษ์ปกป้องเอกราชอธิปไตยของขบวนการเสรีไทยในสงครามโลก ครั้งที่ 2 ที่มีมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง เป็นกองบัญชาการลับในขณะนั้น
  • เพื่อให้เห็นความสำคัญของการประกาศสันติภาพ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พุทธศักราช 2488 โดย ฯพณฯ ปรีดี พนมยงค์ ดังป้ายประกาศ ณ สวนประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแห่งนี้
  • เพื่อให้เรื่องราวประวัติศาสตร์การเมืองไทยในสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองมีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ถ่ายทอดสู่ประชาคมธรรมศาสตร์ และอนุชนคนรุ่นใหม่

          ซึ่งจากมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2538 เห็นชอบในหลักการกำหนดให้วันที่ 16 สิงหาคม เป็นวันสันติภาพไทย ด้วยความสำคัญของวันดังกล่าว คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553 จึงได้มีมติให้วันที่ 16 สิงหาคม วันสันติภาพไทย เป็นวันสำคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และให้มีการจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ทุกปี เพื่อรำลึกถึงเสรีไทยและ ผู้เสียชีวิตจากสงครามโลก ครั้งที่ 2 

          และกิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นการเสวนา เรื่อง “สันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลี” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ชาติประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์  ฐานดี อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติ  ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งในการเสวนาได้มีการกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของสันติภาพ ผ่านเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์หลาย ๆ เหตุการณ์ ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะกรณีความเป็นไปได้ในการสร้างสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลี