Loading...

84 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 84 ปีแห่งการสร้างผู้นำรุ่นใหม่เพื่อสังคมไทยและนานาชาติ

ธรรมศาสตร์ จัดงานสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 84 ปี พร้อมการแสดงปาฐกถา โดย ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 84 ปีขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา พร้อมมอบรางวัลกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 แด่ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ และรางวัลเข็มเกียรติยศประจำปี 2561 แด่ ศาสตราจารย์วิโรจน์  เลาหะพันธุ์ ผู้อุทิศตนในการพัฒนาและสร้างมาตรฐานให้วิชาชีพบัญชีของไทยให้มีมาตรฐานและทัดเทียมสากล ตลอดจนมอบเหรียญจักรพรรดิมาลา รวมถึงโล่เกียรติยศแก่ศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย และโล่เกียรติคุณแก่อาจารย์และบุคลากรดีเด่น รวมถึงผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษที่ธรรมศาสตร์ได้จัดเตรียมให้แก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2477 จากแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ที่เน้นการเรียนการสอนเรื่องประชาธิปไตย เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจแก่พลเมืองจำนวนมากที่อยู่ในภาวะกระหายใคร่รู้ในเรื่องระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

          ดั่งปรัชญาของการตั้งมหาวิทยาลัย  ที่ปรากฏตามสุนทรพจน์  ของศาสตราจารย์   ดร.ปรีดี  พนมยงค์ ที่รายงานต่อผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ดังนี้

          “...มหาวิทยาลัยย่อมอุปมา ประดุจบ่อน้ำ บำบัดความกระหายของราษฎร ผู้สมัครแสวงหาความรู้ อันเป็นสิทธิและโอกาส ที่เขาควรมีควรได้ ตามหลักเสรีภาพของการศึกษา...

         รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ธรรมศาสตร์ ได้จัดงาน  “วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 84” ในโอกาสการก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นับตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2477 จากแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ที่ต้องการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนการสอนเรื่องประชาธิปไตย เพื่อให้การศึกษาและสร้างความเข้าใจในระบอบการปกครองใหม่ ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ที่จะเป็นเครื่องมือในการช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ประเทศชาติ รวมทั้งปัญหาของโลกในยุคใหม่ ตลอดระยะเวลา 84 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและรอบด้าน ทั้งในมิติความโดดเด่นทางวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านความเป็นนานาชาติ การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน โดยมีเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมคือ มุ่งให้ธรรมศาสตร์ได้รับการยอมรับจากสังคมไทยและนานาชาติ รวมทั้งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม เป็นบัณฑิตที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ และมุ่งที่จะเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้สามารถรองรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีการปรับปรุงทั้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรให้มีความเหมาะสมและทันสมัย พร้อมทั้งพัฒนาด้านกายภาพของธรรมศาสตร์ให้เป็น Smart University

         อย่างไรก็ตาม เป้าหมายและนโยบายที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ต้องอาศัยพลังงานที่ขับเคลื่อนของศิษย์เก่า ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย จึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่ชาวธรรมศาสตร์จะได้ร่วมแสดงความยินดีกับบุคคล ซึ่งเป็นผู้ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติที่อุทิศตนทำงานเพื่อมหาวิทยาลัยและสังคมประเทศชาติ

         ในงาน “วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 84” ดังกล่าวประกอบไปด้วยกิจกรรมจำนวนมาก อาทิ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 85 รูป การขับร้องเพลงประสานเสียงจากชุมนุมขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในบทเพลงประจำมหาวิทยาลัย (ทำนองมอญดูดาว) เพลงมาร์ช ม.ธ.ก. และเพลงพระราชนิพนธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ยูงทอง) พิธีมอบเหรียญจักรพรรดิมาลา รางวัลครูดีเด่น และบุคลากรดีเด่น พิธีมอบเข็มเกียรติยศ โล่เกียรติยศแก่ศิษย์เก่าดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ และโล่เกียรติคุณแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ พร้อมการแสดงปาฐกถา หัวข้อ “เถรวาทในเอเชียอาคเนย์ ต้นสหัสวรรษที่สองหลังคริสตกาล: มุมมองจากหลักฐานใหม่ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ” โดยศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

 

 

         นอกจากนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง นำโดยอาจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ศูนย์ลำปาง พร้อมด้วยนางสาวสุภาณี แก้วมณี ผู้อำนวยกองบริหารศูนย์ลำปาง และบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงเยี่ยมชมและมอบทุนอาหารกลางวัน ยารักษาโรค สิ่งของที่จำเป็นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองยาว จังหวัดลำปาง