Loading...

Thammasat Global Connections - April No.1

สัปดาห์นี้ : วิทยาลัยนานาชาติปรีดีฯ ขยายกรอบความร่วมมือกับ ม.ซานตง นอกจากนี้ ธรรมศาสตร์ให้การต้อนรับผู้บริหาร Energize ญี่ปุ่น และสถาบันเอเชียฯ จัดอบรมครูอาสาสมัครเกาหลี (OVEC) รุ่นที่ 2

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ขยายกรอบความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน

          ผู้บริหารจากวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงาน the 3rd ASEAN - China Youth forum และเยี่ยมชมบรรยากาศงาน the 17th international cultural festival เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยซานตง มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญากับวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

          โดยนับจากที่ได้ลงนามไปเมื่อเดือนธันวาคม 2557 มีนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ เดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยซานตง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของจีนแล้วจำนวน 240 คน (ภาคฤดูร้อน) และจำนวน 10 คน (เต็มเทอม)

          นอกจากนี้ยังได้หารือร่วมกับผู้บริหารของ Centre for Research and Experience of Traditional Chinese Research, College of International Education และ School of Economics เพื่อตกลงขยายกรอบของความร่วมมือ ดังนี้

          1. การจัดโครงการอบรมอาจารย์รุ่นใหม่ (ไม่จำกัดสาขา) ให้มีความรู้เกี่ยวกับจีนศึกษา ปัญญาวัฒนธรรมจีน และจีนสมัยใหม่ เป็นเวลา 7 - 10 วัน ณ มหาวิทยาลัยซานตง มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน

          2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาที่เกี่ยวกับจีนศึกษาในคณะ/สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยซานตง เช่น เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และศาสตร์การแพทย์แผนจีน เป็นต้น

          3. การเชิญคณาจารย์มาร่วมโครงการ Pridi Banomyong Fellows เพื่อการทำวิจัยร่วมกับคณาจารย์ของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

          4. เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ที่ดูแล College of International Education ตอบรับเป็นหนึ่งในผู้มาร่วมบรรยายใน lecture series ที่จะจัดต่อเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีของการก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ช่วงระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2562

                                                                                                              

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท Energize ประเทศญี่ปุ่น

          เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ผศ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Mr. Taro Ozaki, president of Energize Inc. และ Ms. Nami Tagawa Associate จากบริษัท Energize ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้จัดงาน Asean Career Fair with JAPAN ที่รวบรวมบริษัทชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นมากกว่า 20 แห่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากแต่ละแห่งมาให้คำปรึกษาและเปิดรับสมัครงาน อีกทั้ง บริษัท Energize ยังให้คำปรึกษาในการเตรียมความพร้อมเพื่อทำงานกับบริษัทของญี่ปุ่น ถือเป็นโอกาสที่ดีของนักศึกษาหลังจบการศึกษาและต้องการทำงานกับบริษัทในต่างประเทศ

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา จัดอบรมเสริมประสิทธิภาพการสอนสำหรับครูอาสาสมัครเกาหลี (OVEC) รุ่นที่ 2

          สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเสริมประสิทธิภาพการสอนสำหรับครูอาสาสมัครเกาหลี (OVEC) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2561 เป็นระยะเวลา 16 วัน ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อให้ครูอาสาสมัครเกาหลีได้เรียนรู้ภาษาไทยขั้นพื้นฐาน ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับระบบการศึกษา กฎหมาย และวัฒนธรรมไทย เพื่อเตรียมความพร้อมและความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนของครูอาสาสมัครเกาหลีให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริฐสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และรักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา และ Dr.Kim Juyeon, Director of Korean Education Center ประจำประเทศไทย กล่าวเปิดโครงการฯ

          โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลี ได้ดำเนินโครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาไทย-เกาหลี ในรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทวิวุฒิ (Dual Degree) โดยกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐเกาหลี จะส่งผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขามาร่วมพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ได้มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาของเกาหลี ซึ่งจะเริ่มในสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาเทคโนโลยีความงาม สาขาแมคคาทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาคหกรรม เป็นสาขานำร่อง