Loading...

THAMMASAT GLOBAL CONNECTIONS – June NO.2

Update : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับอธิการบดีจาก University of Franche-Comté สาธารณรัฐฝรั่งเศส ร่วมหารือทางวิชาการทั้งด้านมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2561

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับอธิการบดีจาก University of Franche-Comté สาธารณรัฐฝรั่งเศส

          รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย และอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Jacques BAHI อธิการบดีจาก University of Franche-Comté สาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โดยการหารือครั้งนี้ได้เห็นพ้องกันในการทำความร่วมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัยและมีความสนใจที่จะแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาร่วมกันทั้งด้านมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์