Loading...

THAMMASAT GLOBAL CONNECTIONS – May NO.3

Update : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หารือกับผู้บริหาร Linguistics University of Nizhny Novgorod สหพันธรัฐรัสเซีย แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งได้เยี่ยมหารือกับผู้บริหาร Guangxi University of Foreign Languages ประเทศจีน

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับอธิการดี Linguistics University of Nizhny Novgorod สหพันธรัฐรัสเซีย

           รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย และอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Boris Zhigalev อธิการบดีจาก Linguistics University of Nizhny Novgorod สหพันธรัฐรัสเซีย ณ ห้องรับรอง ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

          Linguistics University of Nizhny Novgorod เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านภาษาศาสตร์ของรัสเซีย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยการหารือครั้งนี้ ได้เห็นพ้องกันในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์เพื่อสอนภาษาไทยและภาษารัสเซีย รวมถึงการเพิ่มจำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนอีกด้วย

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และวิทยาลัยสหวิทยาการ หารือกับผู้บริหาร Guangxi University of Foreign Languages ประเทศจีน

          รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ และรองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมหารือกับผู้บริหาร Guangxi University of Foreign Languages ประเทศจีน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

           โดย วิทยาลัยสหวิทยาการ จะจัดหลักสูตรด้านไทยศึกษาเป็นเวลา 1 ปี ให้แก่นักศึกษาปริญญาตรีของจีนที่เรียนวิชาเอกภาษาไทย โดยให้มาเรียนที่ประเทศไทย ตามที่ได้หารือกับคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ Guangxi University of Foreign Languages