Loading...

วิทยาการเรียนรู้ฯ ธรรมศาสตร์ เปิดบ้านต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม บสส. รุ่นที่ 8

ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ 8 ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561

          คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสส.) รุ่นที่ 8 จากสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรดังกล่าว ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561

         โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี อาจารย์ศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร.สิทธิโชค ทับทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ก่อนเดินทางไปยังคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ให้การต้อนรับ

          ทั้งนี้ หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสส.) รุ่นที่ 8 เป็นโครงการฝึกอบรมระยะยาว สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อทางด้านโทรทัศน์ดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะให้กับบุคลากรในวิชาชีพสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง