Loading...

วิทยาศาสตร์ฯ ธรรมศาสตร์ วิจัยพบ “คาร์บอน” สารตั้งต้นผลิตเหล็กจาก “ขี้เส้นยางพารา”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิจัยพบ “คาร์บอน” สารตั้งต้นผลิตเหล็กจาก “ขี้เส้นยางพารา” พร้อมชูงานวิจัยนักศึกษากว่า 400 ชิ้น ใน Senior Project ครั้งที่ 4

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

          การแสดงออกของว่าที่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ผ่านการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและโอกาสในการต่อยอดเชิงธุรกิจให้กับนักศึกษารุ่นใหม่ จึงได้จัดงาน Senior Project #4” ตลาดวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ฝีมือนวัตกรพันธุ์ใหม่ ครั้งที่ 4 โชว์ศักยภาพนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่ถูกบ่มเพาะจากคณะฯ เพื่อมุ่งแก้ปัญหาสังคมและต่อยอดทางธุรกิจกว่า 400 ชิ้นงาน โดยมีตัวอย่างผลงานไฮไลท์ เช่น Rubber Tree Bark for Steelmaking เหล็กกล้าจากขี้เส้นยางพารา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชาวสวนยาง และลดการนำเข้าคาร์บอนจากต่างประเทศ, TU Care Giver แอปพลิเคชัน แมชชิ่งบุรุษพยาบาล ให้พร้อมบริการผู้ป่วย-ผู้สูงอายุถึงเตียงนอน, Triage System ระบบจัดคิวผู้ป่วย เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของพยาบาลในการคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น และ Nano Gel Cosmetic by Banana Blossom เจลจากสารสกัดปลีกล้วย เวชภัณฑ์ที่ซึมเข้าผิวได้ดีไม่มีเหนอะหนะ

          ซึ่งผลงานวิจัยแต่ละชิ้นสามารถนำไปต่อยอดได้จริงในเชิงธุรกิจ โดยมีการจำแนกงานวิจัยออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อให้สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ง่ายขึ้น รศ.ดร.สมชาย ชคตระการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงาน “Senior Project #4” หรือตลาดวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ฝีมือนวัตกรพันธุ์ใหม่ ครั้งที่ 4 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการแสดงออกซึ่งศักยภาพของว่าที่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ผ่านการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุดสร้างสรรค์กว่า 400 รายการ ซึ่งครอบคลุม 6 กลุ่มงานวิจัย ดังนี้ 1. ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 2. ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ 3. ด้านชีววิทยาศาสตร์ 4. ด้านดิจิทัลและระบบการวิเคราะห์ข้อมูล 5. ด้านทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และ 6.ด้านเทคโนโลยี

          นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้เล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) จึงได้เปิด 3 หลักสูตรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร มุ่งผลิตนักนวัตกรรมอาหาร ตอบโจทย์อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 2. หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ มุ่งผลิตนักเทคโนโลยี ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และ 3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล มุ่งผลิตผู้เชี่ยวชาญที่สามารถต่อยอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากข้อมูล สู่การประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปั้นนักวิทยาศาสตร์พันธุ์ใหม่ หรือ นักวิทยาศาสตร์ 4.0 ภายใต้ยุทธศาสตร์ “SCI+BUSINESS” ที่สามารถบูรณาการความรู้ “วิทย์-เทคโนโลยี-ผู้ประกอบการ” สู่งานวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์สุดสร้างสรรค์ ที่มุ่งแก้ปัญหาสังคมและพร้อมต่อยอดทางธุรกิจ

         อีก 1 ผลงานที่น่าสนใจ “เหล็กกล้าจากขี้เส้นยางพารา” โดย  นางสาวธมิกา ชะนะสาร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัวแทนทีมผู้พัฒนางานวิจัย เล่าว่า งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาและพัฒนา “ขี้เส้นยางพารา” วัสดุเหลือทิ้งจากยางธรรมชาติ ให้กลายเป็นถ่านคาร์บอนคุณภาพสูง เพื่อทดแทนการใช้ถ่านหินจากธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร และสนับสนุนภาครัฐลดมูลค่าการนำเข้าถ่านหินจากต่างประเทศ เนื่องจากการกรีดยางในแต่ละวัน จะได้ขี้เส้นยางพาราถึง 1.5 กิโลกรัมต่อวันต่อสวนยางพารา 10 ไร่ เมื่อรวมสวนยางพาราทั้งประเทศกว่า 18 ล้านไร่ ก็จะได้ขี้เส้นยางพาราสูงถึง 2.7 ล้านกิโลกรัมต่อวัน หรือคิดเป็น 2,700 ตันต่อวัน และหากคำนวณการกรีดยางพาราทั้งปีจะได้ขี้เส้นยางพาราเป็นปริมาณมหาศาล ทั้งนี้ จากการศึกษาวิจัยพบว่า ขี้เส้นยางพารา เป็นชีวมวลที่เป็นวัสดุพอลิเมอร์ธรรมชาติ มีองค์ประกอบหลักคือ คาร์บอน (Carbon based material) ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กกล้า ซึ่งเมื่อเปลี่ยนขี้เส้นยางพาราเป็นถ่านคาร์บอนจะสามารถใช้ทดแทนถ่านหินในการผลิตเหล็กกล้าได้มากกว่า 50% อย่างไรก็ดี งานวิจัยดังกล่าว อยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อศึกษาพฤติกรรมการละลายของคาร์บอนและการทำปฏิกิริยากับตะกรันในเตาหลอม และการนำไปทดลองใช้กับโรงงานผลิตเหล็กเพื่อทดแทนการใช้ถ่านหินเป็นลำดับต่อไป

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังคงมุ่งเน้นการเรียนรู้ที่รอบด้าน การส่งเสริมและผลิตผลงานวิจัย พร้อมพัฒนาหลักสูตรให้ใหม่ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมก้าวสู่ตลาดแรงงานในอนาคตอย่างเต็มรูปแบบ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/ScienceThammasat  หรือเว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th