Loading...

ธรรมศาสตร์ จัด “เวทีสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1” ถกประเด็น “กสทช. พร้อมรับไทยแลนด์ 4.0 หรือยัง?”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนา “เวทีสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1” ดึงนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “กสทช. พร้อมรับไทยแลนด์ 4.0 หรือยัง?”

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาเวทีสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 (Social Science Forum) ในหัวข้อ “กสทช. พร้อมรับ ไทยแลนด์ 4.0 หรือยัง?” แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านความพร้อมและแนวทางการปรับตัวของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยรวบรวมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อเข้าร่วมถกประเด็น แสดงความคิดเห็น ได้แก่ ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

           รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน” คือปณิธานสำคัญที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ยึดมั่นมาเป็นเวลานาน โดยมีความตั้งใจดำเนินการเพื่อพัฒนาสังคม ชี้นำสังคมและนำเสนอทางออกอย่างสร้างสรรค์ให้สังคม และด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือสถาบันที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการที่ได้รับมาตรฐานสากล จึงมีบุคลากรที่มีศักยภาพในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้านสังคมศาสตร์ ทั้งอาจารย์ นักวิชาการ นักปฏิบัติการ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้วยความพร้อมด้านบุคลากรและความมุ่งมั่นในปณิธานและสานต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงเป็นที่มาของการจัดสัมมนาเวทีสังคมศาสตร์ (Social Science Forum) เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันถกหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในบริบทของสังคมไทย โดยเฉพาะปัญหาที่อยู่ในความสนใจและมีผลกระทบต่อสังคม โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์ทั้งจากบุคลากรภายใน และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก

          ด้าน รศ.ดร.พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า งานสัมมนาเวทีสังคมศาสตร์ครั้งที่ 1 นี้ จัดขึ้นในหัวข้อ “กสทช. พร้อมรับ ไทยแลนด์ 4.0 หรือยัง?” เนื่องจากนโยบายการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 นั้น จำเป็นต้องมีระบบโครงสร้างด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตที่จะเป็นเหมือนตัวเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารของทุกภาคส่วน นอกจากการพัฒนาระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งประเทศแล้วนั้น การควบคุมเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตให้มีความเหมาะสม ล้วนเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) การสัมมนาเวทีสังคมศาสตร์ในครั้งนี้ จึงเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถึงปัญหาและความพร้อม รวมทั้งแนวทางการปรับตัว ในการดำเนินงานของ กสทช. ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบไทยแลนด์ 4.0

          ในขณะที่ ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ในฐานะนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน กสทช. ยังคงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1. วางนโยบายให้ชัดเจน การวางนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน รวมถึงกฎกติกาต่าง ๆ  ให้ชัดเจนในทุกประเภทสื่อ จะส่งผลดีกับการวางแผนการดำเนินงานระยะยาวของสื่อและส่งผลดีกับเศรษฐกิจของประเทศ 2. พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านโทรคมนาคมผ่านอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างเท่าเทียม เนื่องจากอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ 3. ส่งเสริมการแข่งขันและคุณภาพของสื่อ กำกับและควบคุมดูแลสื่อที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองประชาชน ในขณะเดียวกันควรส่งเสริมสื่อที่สร้างเนื้อหาที่มีความสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

          การสัมมนาเวทีสังคมศาสตร์ จะถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากความร่วมมือของกลุ่มคณะและวิทยาลัยสายสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวม 16 แห่ง ได้แก่ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะนิติศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรม วิทยาลัยสหวิทยาการ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา และสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเนื้อหาการสัมมนาเวทีสังคมศาสตร์แต่ละครั้งจะหยิบยกประเด็นสำคัญต่างๆ ในสังคมไทย ที่มีผลกระทบในวงกว้างหรือระดับประเทศ รวมถึงการร่วมหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย