Loading...

“ธรรมศาสตร์” จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดี

“ธรรมศาสตร์” จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต กล่าวว่า ด้วยรัฐบาลและหน่วยงานในกำกับของรัฐทุกภาคส่วนได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กำหนดจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดี ซึ่งจะเป็นพลังของแผ่นดินในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตัวแทนคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย รวมพลังตั้งสัตยาธิษฐาน ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการและพนักงานที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดินสืบไป

          รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับปการเพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติและประชาชนชาวไทย จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในดวงใจของอาณาประชาราษฎร์ และเกิดเป็นความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพสกนิกรชาวไทยอย่างแน่นแฟ้น

          ณ มหามงคลสมัยนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชานุญาต เชิญชวนข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งจิตพร้อมน้อมอธิษฐาน ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดดลบันดาลประทานชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน โรคาพาธประลาตร้างห่างไกล มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ทรงพระเกษมสำราญ พระเดชานุภาพไผ่ศาล สถิตสถาพรในไอศูรย์สิริราชสมบัติ เป็นพระมิ่งขวัญร่มฉัตรปกเกล้า เหล่าพสกนิกรตลอดจิรัฐติกาล

          จากนั้นจึงเข้าสู่พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดี โดยมีใจความว่า “จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางในพระราโชวาทต่อไป” และปิดท้ายด้วยพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและถวายความเคารพ โดยภายในงานมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก