Loading...

ธรรมศาสตร์ จัดงาน “วันสัญญา ธรรมศักดิ์” ประจำปี 2561 พร้อมเสวนา “นายกฯ คนนอก”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน “วันสัญญา ธรรมศักดิ์” ผู้มีคุณูปการด้านนิติศาสตร์ต่อประเทศ พร้อมจัดเสวนา “นายกรัฐมนตรีคนนอก ตามรัฐธรรมนูญ 2560 และแนวโน้มการเมืองไทย”

วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ.2561

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน “วันสัญญา ธรรมศักดิ์” ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อรำลึกถึง ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประเทศชาติ อดีตประธานองคมนตรี นายกรัฐมนตรี และอธิการบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการเสวนา ในหัวข้อ “นายกรัฐมนตรีคนนอก ตามรัฐธรรมนูญ 2560 และแนวโน้มการเมืองไทย” โดยกำหนดการในช่วงเช้ามีพิธีวางพานพุ่มที่ประดิษฐ์จากเครื่องเขียน  อุปกรณ์กีฬา และหนังสือจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนต่อไป

          รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า  “ท่านอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นปูชนียบุคคลมิใช่เพียงแค่ของคณะนิติศาสตร์ หากเป็นปูชนียบุคคลของชาวธรรมศาสตร์ทุกคน  สำหรับชาวธรรมศาสตร์ คำกล่าวที่ว่า "ในธรรมศาสตร์มีเสรีภาพทุกตารางนิ้ว" คือคำกล่าวของท่านในขณะที่เป็นอธิการบดี ที่ปกป้องเสรีภาพในการแสดงออกของนักศึกษาในยุคที่บ้านเมืองไม่มีเสรีภาพและประชาธิปไตย ทำให้บ้านเมืองได้ผ่านวิกฤตการณ์ และนำมาซึ่งประชาธิปไตยจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ที่ 'ประชาธิปไตย' มิได้มีความหมายแต่เพียงการเลือกตั้ง แต่คือประชาธิปไตยอันประกอบด้วยสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเจ้าของประเทศ และทำให้เสรีภาพในการแสดงออกที่ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม จึงเป็นอัตลักษณ์ของชาวธรรมศาสตร์มาจวบจนทุกวันนี้ โดยการจัดงานในวันนี้ไม่เพียงแค่เป็นการมาร่วมกันรำลึกถึงหรือมายกย่องในตัวท่านปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น หากเป็นการยกย่องต่อคุณค่าและความดีงามที่ท่านได้กระทำไว้ตลอดชีวิตของท่าน  คือคุณธรรม ความกล้าหาญ ความรับผิดชอบ และการยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ที่เราจะสืบทอดในการทำหน้าที่ของเรา ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ใด เพื่อทำให้คุณธรรมความดีที่ท่านได้ทำเป็นแบบอย่างไว้นี้ อยู่ในสังคมไทยไปตลอดกาล”

          ขณะที่งานเสวนา “นายกรัฐมนตรีคนนอก ตามรัฐธรรมนูญ 2560 และแนวโน้มการเมืองไทย” จะเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองนายกรัฐมนตรีคนนอก และวิเคราะห์แนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต ผ่านนักวิชาการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ นักวิชาการและนักกฎหมายมหาชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ นักวิชาการและนักกฎหมายมหาชน กล่าวว่า เมื่อรัฐธรรมนูญปี 2560 แนวความคิดนายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งที่เคยเขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญปี 2540 และ 2550 ไม่ได้ถูกนำมาใช้ในรัฐธรรมนูญปี 2560 เปิดช่องให้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนนอกได้

 

          หากดูกระบวนการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรี เริ่มจาก ม.88 บอกว่าพรรคการเมืองต้องเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรเป็นนายกรัฐมนตรีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวนไม่เกิน 3 รายชื่อ ก่อนที่จะปิดรับสมัครการเลือกตั้ง พร้อมหนังสือยินยอมของบุคคลเหล่านั้น และทาง กกต.จะประกาศให้ประชาชนทราบ ซึ่ง ม.88 ไม่มีเกณฑ์ที่ชัดเจนใน 3 คนนี้ว่าจะมีการเรียงลำดับอย่างไร โดยบทเฉพาะกาลที่มาจากคำถามพ่วงมีการเพิ่มกระบวนการขึ้น โดยเปลี่ยนกระบวนการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ฉะนั้น นายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ 2560 จึงมีที่มาจาก 2 ทาง คือ มาจากบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอ และมาจากบทเฉพาะกาลที่สามารถเสนอข้อคนนอกได้

          ขณะที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มองว่า ทางเลือกที่ดีที่สุดของ คสช. คือปล่อยให้ประชาชนปกครองตัวเอง และตัดสินอนาคตตัวเองอีกครั้ง ให้เลือกตั้ง ส.ส. ตามประธิปไตย โดยให้ คสช.ถอยไปเป็นผู้ที่คอยดูแลบ้านเมืองให้ เรียบร้อย จนถึงเวลาส่งมอบอำนาจให้แก่รัฐบาลใหม่

          ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ความคิดเห็นว่า ถ้านายกรัฐมนตรีคนนอกจะอยู่ยาวต้องเล่นการเมือง แต่การเล่นการเมืองไม่จำเป็นต้องมีการเลือกตั้งเสมอไป จึงจะทำให้นายกรัฐมนตรีคนนอกคนนั้นอยู่ในตำแหน่งได้นาน แต่ถ้าไม่เอาใครเลย เอาแต่กองทัพราชการ คิดว่าจะอยู่ลำบากมาก อาจจะเกิดแรงกระเพื่อมทางการเมือง หากถามว่าสังคมไทยมองนายกรัฐมนตรีคนนอกอย่างไรนั้น คิดว่าคนที่เกิดก่อนปี 2535 จะค่อนข้างชิน แต่คนรุ่นหลังหรือเกิดหลังปี 2535 อาจรู้สึกแปลกใจที่มีใครสักคนเปลี่ยนแปลงการปกครอง

           นอกจากนี้ ภายในงานยังมีพิธีมอบรางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่น ประจำปี 2560 ซึ่งได้แก่ นางสาว ตุลยดา วิริยะสุนทรวงศ์ นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง และรางวัลเรียนดี “ธรรมศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์” ได้แก่ นางสาวญาณิศา ทองเกสร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นรางวัลที่มอบให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดีและไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย เพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษาที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน