Loading...

รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย

1.คณะนิติศาสตร์

2.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

3.คณะรัฐศาสตร์

4.คณะเศรษฐศาสตร์

5.คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

6.คณะศิลปศาสตร์

7.คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

8.คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

9.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10.คณะวิศวกรรมศาสตร์

11.คณะแพทยศาสตร์

12.คณะทันตแพทยศาสตร์

13.คณะสหเวชศาสตร์

14.คณะพยาบาลศาสตร์

15.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

16.คณะศิลปกรรมศาสตร์

17.คณะสาธารณสุขศาสตร์

18.คณะเภสัชศาสตร์

19.คณะวิทยาการเรียนรู้ และศึกษาศาสตร์

20.วิทยาลัยนวัตกรรม

21.วิทยาลัยสหวิทยาการ

22.วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

23.วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

24.วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

25.วิทยาลัยโลกคดีศึกษา

26.สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

27.สถาบันภาษา

28.สถาบันไทยคดีศึกษา

29.สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์

30.สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

31.สถาบันอาณาบริเวณศึกษา

32.สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

33.หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

34.สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

35.สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มธ.

36.สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย

37.สำนักงานวิทยาศาสตร์แะเทคโนโลยีชั้นสูง

38.โรงพยาบาลมธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

39.สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

40.สำนักงานตรวจสอบภายใน

41.กองแผนงาน

42.กองคลัง

43.กองบริหารการคลังกลุ่มภารกิจ

44.กองวิเทศสัมพันธ์

45.กองพัฒนาคุณภาพ

46.กองบริหารงานวิชาการ

47.กองบริหารการวิจัย

48.กองกิจการนักศึกษา

49.กองทรัพยากรมนุษย์

50.กองนิติการ

51.กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์

52.กองงานศูนย์รังสิต

53.กองบริหารศูนย์ลำปาง

54.กองบริหารศูนย์พัทยา

55.สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์

56.สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

57.โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

58.สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

59.ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์