Loading...

นานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ครอบคลุมทั้งสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ บางหลักสูตรมีข้อตกลงกับสถาบันการศึกษาระดับสูงในต่างประเทศ จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเดินทางไปแลกเปลี่ยนหาประสบการณ์เพิ่มเติมได้

การรับเข้าศึกษา : https://inter.tuadmissions.in.th/

View by Categories

กฎหมายธุรกิจ (ปริญญาตรี)

ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนมีความพร้อมในวิชาชีพกฎหมายระดับสากลสำหรับการแข่งขันกับนักกฎหมายต่างชาติบนเวทีการแข่งขันที่เข้มข้นมากขึ้นในตลาดแรงงานด้านกฎหมาย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ ทนายความ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้พิพากษาและตุลาการ อัยการ นิติกร อาจารย์และนักวิจัย นักการทูต ข้าราชการ ที่ปรึกษากฎหมายในองค์กรธุรกิจและองค์การระหว่างประเทศ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.law.tu.ac.th

การจัดการธุรกิจสากล (ปริญญาโท)

ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรและธุรกิจในระดับประเทศและนานาชาติ โดยมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถในการบูรณาการหลักคิดและแนวทางการบริหารจัดการขององค์กรต่างๆ ทั้งจากประเทศตะวันออก และประเทศตะวันตก เพื่อพัฒนาและต่อยอดสร้างโอกาสและความสำเร็จให้กับธุรกิจและองค์กรได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารในองค์กรภาคเอกชน เช่น บริษัทข้ามชาติ หรือองค์กรธุรกิจในประเทศและระหว่างประเทศ ผู้บริหารในองค์กรภาครัฐ เช่น หน่วยงานด้านอุตสาหกรรม พาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ ที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ ได้แก่ การจัดการการตลาด การเงิน การประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ เจ้าของกิจการธุรกิจที่มีความพร้อมต่อการขยายธุรกิจในระดับนานาชาติ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://gemba.tbs.tu.ac.th

การตลาด (ปริญญาโท)

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางการตลาด ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญสำหรับความสำเร็จของธุรกิจทั้งการริเริ่มธุรกิจใหม่และการบริหารธุรกิจที่ดำเนินการอยู่แล้ว

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารด้านการตลาดในองค์กรภาครัฐและเอกชน  อาจารย์ นักวิชาการด้านการตลาด เจ้าของธุรกิจที่มีความชำนาญด้านการตลาด

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://mim.tbs.tu.ac.th

การสอนภาษาอังกฤษ (ปริญญาเอก)

หลักสูตรนี้มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สามารถประยุกต์หลักการทฤษฎีเพื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างนวัตกรรมในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและมีความสามารถทางการวิจัยอย่างลุ่มลึก

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://englishgradtu.com/phd

การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (ปริญญาตรี)

ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ กิจกรรมทางธุรกิจ และวัฒนธรรมของคนในประเทศต่างๆ ที่ติดต่อธุรกิจกับประเทศไทย เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาเป็นผู้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในกระแสโลกาภิวัตน์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ พนักงานในองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ พนักงานบริษัทข้ามชาติ นักธุรกิจ/เจ้าของกิจการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ นักประชาสัมพันธ์ นักแปลเอกสารทางธุรกิจ หรืออาชีพอื่นๆ ที่ต้องใช้ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://tubec.net

การออกแบบการจัดการบริการ (ปริญญาโท)

ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการบริการ โดยผสมผสานศาสตร์จากหลากหลายองค์ความรู้ อาทิ การจัดการงานบริการ การจัดการธุรกิจและองค์กร นวัตกรรมการบริการและการออกแบบระบบบริการเฉพาะทาง และความรู้ด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรด้านการเงินและทรัพยากรบุคคล การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ การจัดการองค์ความรู้และใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบด้าน การพัฒนาการคิดเชิงออกแบบเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

เมื่อเรียนจบสามารถประกอบอาชีพระดับการจัดการของภาคอุตสาหกรรมการบริการในด้านต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น ผู้จัดการโรงแรม ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจสปา ผู้จัดการฝ่ายบริการของโรงพยาบาล ผู้จัดการฝ่ายบริการของธนาคาร สถาบันการเงิน ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์บริการโทรคมนาคม การติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.citu.tu.ac.th

การออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (ปริญญาตรี)

ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบชุมชนเมือง ซึ่งเป็นบูรณาการศาสตร์อันประกอบไปด้วยศาสตร์ด้านการออกแบบ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม วิทยาการจัดการ และการพัฒนา เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของสังคมยุคใหม่ และการเจริญเติบโตของเมืองและชุมชน และเพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับมวลมนุษย์

เมื่อเรียนจบสามารถประกอบวิชาชีพอิสระหรือทำงานในหน่วยงานราชการ องค์กรไม่แสวงหากำไร บริษัทที่ปรึกษาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนเมืองได้หลายประเภท ทั้งในและต่างประเทศ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.ap.tu.ac.th/th/programs/bachelor-ud.html

การออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (ปริญญาโท)

ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่เพียงแต่ในระดับเมืองแต่รวมไปถึงระดับโลก มุ่งเน้นการประยุกต์วิชาการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และวิทยาการจัดการ รวมถึงบูรณาการศาสตร์เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ให้สังคมโลก

เมื่อเรียนจบสามารถประกอบวิชาชีพอิสระ หรือทำงานในหน่วยงานราชการ ทำงานบริษัทที่ปรึกษาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนเมืองได้หลายประเภททั้งในและต่างประเทศ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.ap.tu.ac.th/th/programs/master-uddi.html

การออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล (ปริญญาตรี)

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ ความสวยงามของชิ้นงาน การออกแบบระบบ และความเหมาะสมของการใช้งาน รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมที่ไม่ซับซ้อนมากแต่สามารถต่อยอดการพัฒนาชิ้นงานขนาดใหญ่ได้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 สาขา ได้แก่ แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ และศิลปะและการออกแบบเกม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ นักออกแบบเลขศิลป์ นักออกแบบภาพประกอบดิจิทัล นักออกแบบเว็บ นักออกแบบโปรแกรมประยุกต์ แอนิเมเตอร์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ นักออกแบบเกม ผู้อำนวยการงานสร้างสรรค์ ผู้อำนวยการสร้าง ผู้อำนวยการด้านเทคนิค ผู้ทำหุ่นจำลอง ริคเกอร์

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.sci.tu.ac.th/dep/cdt-idd

การออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล (ปริญญาโท)

ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และการสื่อสารเข้าด้วยกัน เพื่อมุ่งเน้นสร้างสรรค์ผลงานผ่านสื่อดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ เนื้อหาหลักสูตรออกแบบโดยร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยี DigiPen ประเทศสหรัฐอเมริกา และสถาบัน DIDTC (Digital Innovative Design and Technology) ประเทศไทย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ นักออกแบบเลขศิลป์ นักออกแบบภาพประกอบดิจิทัล นักออกแบบเว็บ นักออกแบบโปรแกรมประยุกต์ แอนิเมเตอร์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ นักออกแบบเกม ผู้อำนวยการงานสร้างสรรค์ ผู้อำนวยการสร้าง ผู้อำนวยการด้านเทคนิค ผู้ทำหุ่นจำลอง ริคเกอร์

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.sci.tu.ac.th

การเงิน (ปริญญาโท)

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทางการเงินเชิงลึกและการประยุกต์ทฤษฎีกับปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เน้นการวิเคราะห์ปัญหาทางการเงินโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อเป็นพื้นฐานความเข้าใจทฤษฎีทางการเงินเชิงลึก

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ ผู้จัดการการเงิน ผู้จัดการกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักวิเคราะห์ทางการเงิน วิศวกรทางการเงิน ผู้บรรยายทางการเงิน เจ้าหน้าที่ผู้กำกับและดูแลระบบและสถาบันการเงิน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://mif.tbs.tu.ac.th

การแพทย์บูรณาการ (ปริญญาเอก)

เป้าหมายของหลักสูตรคือการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีทักษะในการดำเนินการวิจัยแบบบูรณาการและนำผลการวิจัยมาดำเนินการในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม รวมถึงมีความสามารถและทักษะในการสร้างองค์ความรู้ใหม่และเป็นผู้นำในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้อื่น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์บูรณาการ หรือประกอบวิชาชีพตามสาขาภายใต้ใบประกอบโรคศิลปะของตนโดยการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการแพทย์บูรณาการ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.cicm.tu.ac.th/

การแพทย์บูรณาการ (ปริญญาโท)

ศึกษาเกี่ยวกับการแพทย์บูรณาการ โดยแบ่งออกเป็นแขนงวิชาการแพทย์บูรณาการทั่วไป มุ่งเน้นการวิจัยองค์รวมแบบบูรณาการ แขนงวิชาโภชนเภสัช มุ่งเน้นการวิจัยด้านอาหารและยาสมุนไพร และแขนงวิชาเวชศาสตร์กายและใจ มุ่งเน้นการวิจัยด้านสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อการรักษา ป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์บูรณาการ ประกอบวิชาชีพตามสาขาภายใต้ใบประกอบโรคศิลปะของตน โดยประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการแพทย์บูรณาการ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.cicm.tu.ac.th

จีนศึกษา (ปริญญาตรี)

ศึกษาเกี่ยวกับภาษาจีน รวมถึงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับประเทศจีน เช่น อารยธรรมจีน ปรัชญาจีน ระบบเศรษฐกิจจีนในปัจจุบัน และการเมืองการปกครองของจีน โดยเป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกับ School of International Studies แห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและองค์กรที่ใช้ภาษาจีนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานทูต และองค์กรระหว่างประเทศ พนักงานและผู้ประกอบการในสายงานด้านต่างๆเช่น ธุรกิจการท่องเที่ยวการโรงแรม การบิน สิ่งพิมพ์ สื่อสารมวลชน การตลาดและการประชาสัมพันธ์ ครูอาจารย์ผู้สอนภาษาจีน นักแปล ล่าม นักเขียน คอลัมนิสต์

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.pbic.tu.ac.th

ชีวเวชศาสตร์ (ปริญญาเอก)

เป้าหมายของหลักสูตรคือการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีเป็นเลิศทั้งด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยให้มีมาตรฐานและก้าวทันกับความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อตอบสนองต่อการขาดแคลนของประเทศทั้งในด้านความขาดแคลนอาจารย์ในมหาวิทยาลัยและนักวิจัยระดับสูงในสถาบันการวิจัยอื่นๆ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกและนักวิทยาศาสตร์ในระดับหัวหน้านักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาในภาคเอกชนที่ต้องใช้ความรู้เชิงชีวเวชศาสตร์ เช่น บริษัทผู้ผลิตยา บริษัทตัวแทนจำหน่าย เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ผู้ประกอบการซึ่งต้องใช้ความรู้เชิงชีวเวชศาสตร์ระดับสูง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://allied.tu.ac.th/master-degree/master-of-science-program-in-biomedical-sciences

ชีวเวชศาสตร์ (ปริญญาโท)

ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างมากในภาคอุตสาหกรรมและทางการแพทย์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาในภาคเอกชนที่ต้องใช้ความรู้เชิงชีวเวชศาสตร์ เช่น บริษัทผู้ผลิตยา บริษัทตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ผู้ประกอบการซึ่งต้องใช้ความรู้เชิงชีวเวชศาสตร์

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://allied.tu.ac.th/master-degree/master-of-science-program-in-biomedical-sciences

ทันตกรรมรากเทียม (ปริญญาโท)

ศึกษาเกี่ยวกับทันตกรรมรากเทียมทั้งระบบของไทยและต่างประเทศแบบองค์รวม ควบคู่ไปกับการบูรณาการความรู้จากหลายศาสตร์ เพื่อใช้ในการรักษาทางทันตกรรมรากเทียมอย่างจริงจัง ได้แก่ ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก วิทยาการระบาดขั้นสูง การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก กระบวนการวิจัย การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมรากเทียม อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัยประจำสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.dentistry.tu.ac.th

นวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ (ปริญญาโท)

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการบริการด้านสุขภาพในระดับสากล โดยผสมผสานศาสตร์จากหลากหลายองค์ความรู้ อาทิ การจัดการงานบริการองค์รวม การจัดการธุรกิจและองค์กรที่มุ่งเน้นการให้บริการสุขภาพ การจัดการสุขภาพ การออกแบบระบบการให้บริการสุขภาพ และความรู้ด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรด้านการเงินและทรัพยากรบุคคล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสุขภาพ

เมื่อเรียนจบสามารถประกอบอาชีพระดับการจัดการของภาคอุตสาหกรรมการบริการในด้านต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น ผู้บริหารโรงพยาบาล ผู้บริหารองค์กรสุขภาพ ผู้บริหารบริษัทยา ผู้บริหารบริษัทหรือองค์กรด้านสุขภาพ ผู้บริหารระดับกลางในองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสุขภาพ อาจารย์ และนักวิชาการ บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร เทคนิคการแพทย์พยาบาล นักสาธารณสุข นักวิจัย

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.citu.tu.ac.th

นวัตกรรมการบริการ (ปริญญาโท)

ศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริการ โดยผสมผสานศาสตร์จากหลากหลายองค์ความรู้ อาทิ การจัดการงานบริการ การจัดการธุรกิจและองค์กร นวัตกรรมการบริการและระบบบริการเฉพาะทาง และความรู้ด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรด้านการเงินและทรัพยากรบุคคลผู้ให้บริการ การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ การจัดการองค์ความรู้และใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบด้าน การพัฒนาการคิดเชิงออกแบบเพื่ิอนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

เมื่อเรียนจบสามารถประกอบอาชีพระดับการจัดการของภาคอุตสาหกรรมการบริการในด้านต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ผู้จัดการโรงแรม ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจสปา ผู้จัดการฝ่ายบริการของโรงพยาบาล ผู้จัดการฝ่ายบริการของธนาคาร สถาบันการเงิน ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์บริการโทรคมนาคม การติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.citu.tu.ac.th

นวัตกรรมการบริการ(ปริญญาตรี)

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการให้บริการประเภทต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าที่แตกต่าง สำหรับทั้งองค์กรขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ โดยยึดหลักความยั่งยืนของทรัพยากรและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกิจให้บริการ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายบริการของโรงแรม ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจสปา พนักงานฝ่ายบริการของโรงพยาบาล พนักงานฝ่ายบริการของธนาคาร สถาบันการเงิน พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์บริการโทรคมนาคม การติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง พนักงานฝ่ายการวางแผนการจัดงานอีเวนต์

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.citu.tu.ac.th

นโยบายสังคมและการพัฒนา (ปริญญาตรี)

ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายสังคมและการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติระดับภูมิภาค เพื่อผลิตบัณฑิตที่พร้อมก้าวสู่บทบาทของการเป็นผู้ปฏิบัติงานหรือจัดการงานด้านบริการสังคม/สวัสดิการสังคมทั่วไป โดยสิ่งที่หลักสูตรให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือ ค่านิยมการเคารพต่อศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์และความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์ในระดับภูมิภาคอาเซียนและสากล

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้กว้างขวาง อาทิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักสวัสดิการแรงงาน ผู้จัดบริการสังคม นักพิทักษ์สิทธิ นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการโครงการ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่ปรึกษาโครงการระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ด้านงานพัฒนาสังคมและคุ้มครองทางสังคมในงานหน่วยงานด้านสวัสดิการสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.spdtu.com

บริหารธุรกิจ (ปริญญาเอก)

เป็นหลักสูตรที่มุ่งตอบสนองความต้องการบุคลากรทางด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพของแต่ละสถาบัน ซึ่งปัจจุบันมีข้อจำกัดเรื่องจำนวน คุณภาพ และระดับความรู้ของอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรแบ่งเป็นสองแผนการศึกษา คือ แผนหนึ่ง Non-Course Work (ไม่มีรายวิชา) และแผนสอง Course Work (ศึกษารายวิชา) แผนสองเปิดสอนในสามสาขาวิชา คือ การบัญชี การเงิน และการตลาด

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ อาจารย์หรือวิทยากรทางด้านบริหารธุรกิจในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้บริหารสถาบันการเงิน/องค์กรต่างๆ นักวิจัย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ บุคคลากรในหน่วยงานทางด้านบริหารธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เจ้าของธุรกิจ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://phd.tbs.tu.ac.th

พฤฒาวิทยาสังคม (ปริญญาโท)

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการสุขภาวะของผู้สูงอายุทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยอาศัยวิทยาการและองค์ความรู้ทางสาขาพฤฒาวิทยาสังคม ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบองค์รวม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิจัยด้านพฤฒาวิทยาสังคม นักพัฒนา

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.cicm.tu.ac.th

ภาษาอังกฤษศึกษา (ปริญญาเอก)

เป้าหมายของหลักสูตรคือการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาภาษาอังกฤษ รวมถึงมีความสามารถบูรณาการศาสตร์ในสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และวรรณกรรม เพื่อการวิเคราะห์วิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบปัญหาระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://arts.tu.ac.th

ภาษาอังกฤษศึกษา (ปริญญาโท)

ศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษระดับสูง ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมโดยใช้ภาษาอังกฤษ และการศึกษาวรรณกรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://arts.tu.ac.th

วิทยาศาสตร์ชีวคลินิก (ปริญญาเอก)

เป้าหมายของหลักสูตรคือการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์ชีวคลินิกที่มีคุณภาพ มีศักยภาพและวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำทางวิทยาศาสตร์ชีวคลินิกและสามารถทำวิจัยแบบบูรณาการที่ก้าวหน้าทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ ที่ปรึกษาในภาคเอกชนที่ต้องการบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ชีวคลินิก เช่น บริษัทผู้ผลิตยา ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือ ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์ชีวคลินิก

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.cicm.tu.ac.th/

วิทยาศาสตร์ชีวคลินิก (ปริญญาโท)

ศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยทางด้านชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลของเซลล์ต้นกำเนิดชนิดต่างๆ อาทิ เซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อน เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด เซลล์ต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อร่างกาย ตลอดจนความรู้ทางด้านชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ที่ปรึกษาในภาคเอกชนที่ต้องการบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ชีวคลินิก เช่น บริษัทผู้ผลิตยา ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือ ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์ชีวคลินิก

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.cicm.tu.ac.th

วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (ปริญญาเอก)

เป้าหมายของหลักสูตรคือการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก วิทยาการระบาดขั้นสูง การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก กระบวนการวิจัย การจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง รวมถึงมีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน การออกแบบ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยทางคลินิก ทางสังคมศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพช่องปาก

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.dentistry.tu.ac.th

วิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (ปริญญาตรี)

ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ โดยแบ่งออกเป็นสามกลุ่มวิชาเฉพาะ ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ เคมีประยุกต์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เมื่อเรียนจบบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้เทียบเคียงกับผู้ที่จบสาขาเคมี เทคโนโลยีชีภาพ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยเน้นทางด้านอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังสามารถประกอบกิจการส่วนตัวหรือกิจการร่วมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีทางเลือกในการทำงานกับกลุ่มบริษัทธุรกิจระดับนานาชาติที่หลากหลาย เช่น ปิโตรเคมี อาหารและยา เครื่องสำอาง เทคโนโลยีชีวภาพ และเคมีภัณฑ์ต่างๆ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.sci.tu.ac.th/dep/isc-tu

วิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (ปริญญาตรี)

ศึกษาเกี่ยวกับภาษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนและจีน โดยเน้นความเป็นนานาชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษานานาชาติมาศึกษาและพัฒนาความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการด้านอาเซียนและจีนศึกษา บรรณาธิการ มัคคุเทศก์ ข้าราชการ และพนักงานของรัฐในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนและจีน นักเขียน นักวิจารณ์ นักข่าว ผู้สื่อข่าวและผู้รายงานข่าว

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://tcas.arts.tu.ac.th/iac/

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม (ปริญญาตรี-หลักสูตรนานาชาติ)

Global Studies ใช้หลักการ Trans-disciplinary ในการปฏิบัติการวิจัย และการศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรสาธารณของโลก และสุขภาวะของมนุษย์ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมือง และวัฒนธรรม ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ต่อความแตกต่างของสิ่งเหล่านี้ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ซึ่งต้องการพันธมิตรในการแก้ปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้น

วิทยาลัยโลกคดีศึกษานำค่านิยมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ให้ความสำคัญด้านความมั่นคงของมนุษย์ และสุขภาวะของมนุษย์เป็นแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับ Global studies โดยสร้างองค์ความรู้จากการวิจัย และการนำความรู้มาจัดการศึกษาหลักสูตร เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และนำไปสู่ความมั่นคง ตลอดจนสุขภาวะของมนุษย์

ผู้ประกอบการเพื่อสังคมคือผู้ที่ใช้นวัตกรรมใหม่ในการแก้ปัญหาสังคม เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการค้นหาสาเหตุหลักของปัญหาสังคม และเสนอแนวทางและความคิดใหม่ในการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง ผู้ประกอบการเพื่อสังคมจะค้นหาสิ่งที่เป็นอุปสรรค และแปลงอุปสรรคให้เป็นปัจจัยที่เรียกว่านวัตกรรม มาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาที่มีความยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมสังคมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://sgs.tu.ac.th

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางสังคม และความยั่งยืน (ปริญญาโท-หลักสูตรนานาชาติ)

วิทยาลัยโลกคดีศึกษามีจุดมุ่งหมายในการอภิปรายถึงมุมมองที่สำคัญต่อปรากฏการณ์ในโลก และจัดเตรียมเครื่องมือรวมทั้งทักษะในการจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อน อีกทั้งจะช่วยยกระดับความสามารถในด้านต่างๆ ไปสู่ความสำเร็จในโลกยุคปัจจุบัน มุ่งเน้นในด้านการเรียนรู้ที่ยั่งยืน วัฒนธรรมที่หลากหลาย ความสามารถในการเข้าใจสิ่งต่างๆ การคำนึงถึงมุมมองที่แตกต่าง ทักษะการคิดวิเคราะห์ รวมไปถึงความสามารถในการแก้ปัญหา เพื่อสร้างความยั่งยืนในโลกยุคศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้นำทางด้านการพัฒนาความร่วมมือในระดับนานาชาติทางด้านการศึกษา และงานวิจัยรูปแบบใหม่   อีกทั้งวิทยาลัยฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มุ่งเน้นทางด้านความยั่งยืน และนวัตกรรมสังคม ผ่านมุมมองด้านสังคม และการเมือง ที่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างภูมิภาค โดยการประยุกต์จุดศูนย์รวมแบบใต้-ใต้ (แอฟริกา เอเชีย-แปซิฟิค และตะวันออกกลาง) เช่นเดียวกับการมุ่งเน้นผลข้ามภาค

ในขณะที่วิทยาศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของความยั่งยืนได้ก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดนั้น เครื่องมือทางเทคนิค และนวัตกรรมได้ถูกพัฒนา การจัดการธุรกิจรูปแบบใหม่ได้เข้ามาแทนที่ การมีส่วนร่วมทางสังคม และการเมือง และการส่งเสริมทางด้านสิทธิมนุษยชนนั้นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเกิดขึ้นจริงก็ต่อเมื่อองค์ประกอบต่างๆ นั้นถูกรวมเข้าด้วยกัน เราสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมสังคมที่สำคัญ โดยการรวบรวมประสบการณ์ ทรัพยากร และความชำนาญของเรา ผ่านทางความร่วมมือ และการให้ความสำคัญกับมนุษย์ที่มีมุมมองต่างกัน มีความรู้ และประสบการณ์ที่ต่างกัน อีกทั้งยังมีการจัดลำดับความสำคัญที่ต่างกัน การทำความเข้าใจการทำงานร่วมกันในระดับโลก การสร้างความก้าวหน้าทางด้านงานวิจัยนวัตกรรม และการให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ จะช่วยพัฒนาความรู้ ทักษะ และหลักจริยธรรม สำหรับโลกยุคศตวรรษที่ 21 ที่มีความยั่งยืน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://sgs.tu.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

เปิดสอนระดับปริญญาตรี 9 สาขา ได้แก่

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

 • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร

หลักสูตรวิทยาศาสตร์  

 • สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม  

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ  

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดสอนระดับปริญญาโท 5 สาขา ได้แก่

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว  

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม  

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบโซ่อุปทาน

หลักสูตรวิทยาศาสตร์  

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ  

 • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดสอนระดับปริญญาเอก 1 สาขา ได้แก่

 • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.siit.tu.ac.th

 

สถิติ (ปริญญาเอก)

เป้าหมายของหลักสูตรคือการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ด้านสถิติทั้งทางทฤษฎีและการประยุกต์ อันเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และสังคมในระดับต่างๆ การขยายองค์ความรู้สถิติในระดับสูงรวมไปถึงการแสวงหาความรู้ใหม่อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาทุกๆ ด้าน

เมื่อจบการศึกษาสามารถทำงานในสถาบันการศึกษา ทำงานในหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล ทำงานในบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ เช่น บริษัทวิจัยตลาด ธนาคาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บริษัทให้คำปรึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ฯลฯ ทำงานอื่นๆ ในสถานประกอบการที่มีความต้องการนักวิจัย/นักสถิติ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://math.sci.tu.ac.th/?p=program&type=phd_stat

อังกฤษ-อเมริกันศึกษา (ปริญญาตรี)

ศึกษาเกี่ยวกับรากฐานทางวัฒนธรรมและวิวัฒนาการของวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ในด้านประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ภาษา วัฒนธรรม วรรณคดี และศิลปะ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ อาจารย์และนักวิจัย ข้าราชการในหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่สถานทูต พนักงานในหน่วยงานเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เลขานุการของผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ล่าม นักแปล พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและภาคพื้นดินของสายการบินต่างๆ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://basthammasat.org

อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม (ปริญญาเอก)

เป้าหมายของหลักสูตรคือการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเชิงลึกด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถบูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อประเมินสถานการณ์ รวมถึงประยุกต์องค์ความรู้นำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขจัดการปัญหาใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://fph.tu.ac.th/page_group.php?id=2016-00050&subid=2017-00446#ShowData

อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม (ปริญญาโท)

ศึกษาเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการทำวิทยานิพนธ์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ในสถานประกอบการและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงการวิเคราะห์และจัดการปัญหาได้อย่างครอบคลุม ทั้งด้านผลกระทบที่เกิดในกลุ่มผู้ทำงาน มลพิษจากสถานประกอบการที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม และผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดกับประชาชน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่  อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://fph.tu.ac.th/page_detail.php?id=2016-00937#ShowData

อาเซียนศึกษา (ปริญญาโท)

ศึกษาเกี่ยวกับเสาหลัก 3 ด้านของประชาคมอาเซียน คือ เศรษฐกิจ ความมั่นคง และสังคม วัฒนธรรม ภายใต้บริบทของการเชื่อมโยง การพึ่งพิง ซึ่งส่งอิทธิพลถึงกันของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ความร่วมมือในด้านต่างๆ ทั้งการลงทุน การค้า การแก้ปัญหาสังคม การเสริมสร้างความมั่นคง

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรในหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรระดับภูมิภาค ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ นักลงทุนที่สนใจการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน อาจารย์หรือวิทยากร นักวิชาการ นักวิจัยที่มุ่งต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคอาเซียน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.pbic.tu.ac.th/asean

อินเดียศึกษา (ปริญญาตรี)

ศึกษาเกี่ยวกับประเทศอินเดียในแง่มุมต่างๆ เช่น อารยธรรมอินเดีย ปรัชญาอินเดีย ระบบเศรษฐกิจอินเดียในปัจจุบัน การเมืองการปกครองของอินเดีย และภาษาฮินดี โดยเป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของอินเดีย มีการเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของอินเดียมาร่วมสอนด้วย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและองค์กรที่ใช้ภาษาอังกฤษและฮินดีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานทูต และองค์กรระหว่างประเทศ พนักงานและผู้ประกอบการในสายงานด้านต่างๆ เช่น ธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรมการบิน สิ่งพิมพ์ สื่อสารมวลชน การตลาดและการประชาสัมพันธ์ ครูอาจารย์ผู้สอนภาษาฮินดี นักแปล ล่าม นักเขียน คอลัมนิสต์

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.pbic.tu.ac.th

เคมี (ปริญญาโท)

ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เคมี โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทั้งบริสุทธิ์และประยุกต์ มีความรู้และความสามารถทางวิชาการสูง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงมีศักยภาพ และมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่นได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ทดสอบสารเคมี นักวางแผนและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมเคมี นักควบคุมและประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมเคมี นักขายเคมีภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.chem.sci.tu.ac.th/dokuwiki

เทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (ปริญญาตรี)

ศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และศิลปะเข้าด้วยกัน เพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบจำลอง และงานสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกแสดงภาพเคลื่อนไหว การจำลองปรากฏการณ์และการสร้างเกม ภายในหลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 สาขา ได้แก่ การจำลองการโต้ตอบแบบดิจิทัล และวิศวกรรมและการออกแบบเกม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ นักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบจำลองและเกม นักออกแบบเกม นักพัฒนาเครื่องมือและเกมเอนจิ้น นักออกแบบประสบการณ์ของผู้เล่นเกม ผู้จัดการโครงการเกม นักวิจัยสำหรับงานวิจัยที่ต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย นักออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านกราฟิกส์ นักสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์ นักพัฒนาโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.sci.tu.ac.th/dep/cdt-idd

เทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (ปริญญาโท)

ศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมการออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการองค์ความรู้ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เนื้อหาหลักสูตรออกแบบโดยร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยี DigiPen ประเทศสหรัฐอเมริกา และสถาบัน DIDTC (Digital Innovative Design and Technology) ประเทศไทย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ นักวิจัยพัฒนาซอฟต์แวร์แบบจำลองและเกม นักพัฒนาเครื่องมือและเกมเอนจิ้น นักพัฒนาเกม นักวิจัยสำหรับงานวิจัยที่ต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย นักสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ นักพัฒนาโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ แอนิเมเตอร์ วิศวกรควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์ นักออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านกราฟิกส์ นักพัฒนาเว็บไซต์

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.sci.tu.ac.th

เวชศาสตร์อายุรวัฒน์ (ปริญญาโท)

ศึกษาเกี่ยวกับการแพทย์ด้านเวชศาสตร์อายุรวัฒน์ ซึ่งเป็นศาสตร์สาขาใหม่ที่บูรณาการความรู้ทางการแพทย์ เพื่อการมีอายุขัยที่ยืนยาวไปพร้อมกับการมีสุขภาวะที่ดี มีการนำองค์ความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือกมาบูรณาการกับการแพทย์แผนปัจจุบันในการดูแลรักษา สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย ประกอบวิชาชีพตามสาขาภายใต้ใบประกอบโรคศิลปะของตนเอง โดยเพิ่มการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเวชศาสตร์อายุรวัฒน์

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.cicm.tu.ac.th

เศรษฐศาสตร์ (ปริญญาตรี)

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างสังคมเศรษฐกิจไทยและสังคมเศรษฐกิจโลก โดยเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตลอดจนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์กับสาขาอื่นๆ ได้

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้กว้างขวาง อาทิ นักเศรษฐศาสตร์ นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบาย นักวิเคราะห์การขาย นักวิเคราะห์การลงทุน นักธุรกิจ สื่อสารมวลชน ข้าราชการ นักการเมือง หรือประกอบอาชีพอิสระ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.be.econ.tu.ac.th

เศรษฐศาสตร์ (ปริญญาเอก)

เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และระเบียบวิธีวิจัย เพื่อส่งเสริมการวิเคราะห์ วิจัย และค้นคว้าวิทยาการด้านเศรษฐศาสตร์ รวมถึงผลิตผลงานทางเศรษฐศาสตร์ที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังปลูกจิตสำนึกที่มีความเป็นธรรม เพื่อรับใช้สังคมในด้านการวิจัยและการเสนอแนะนโยบายแก่สังคม เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ นักเศรษฐศาสตร์ นักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและสถิติในสถาบันธนาคารพาณิชย์ นักวิชาการและนักวิจัยในสถาบันวิจัยและหน่วยงานราชการ อาจารย์ผู้สอนด้านเศรษฐศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.grad.econ.tu.ac.th/eng

เศรษฐศาสตร์ (ปริญญาโท)

ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการวิเคราะห์วิจัยและค้นคว้าวิทยาการทางด้าน เศรษฐศาสตร์และผลิตผลงานทางเศรษฐศาสตร์ที่มีคุณภาพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ นักเศรษฐศาสตร์ นักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและสถิติในสถาบันการเงิน นักวิชาการและนักวิจัยในสถาบันวิจัยและหน่วยงานราชการ อาจารย์ผู้สอนด้านเศรษฐศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.grad.econ.tu.ac.th/eng

เอเชียแปซิฟิกศึกษา (ปริญญาโท)

ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ กฎหมายระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความมั่นคง โดยเน้นการบูรณาการกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ Pacific Rim เพื่อให้สามารถนำไปวิเคราะห์และประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในภูมิภาค

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการไทยที่บุคลากรควรมีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมืองระหว่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้บริหารในภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้บริหารระดับกลางขึ้นไปที่ธุรกิจมีความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ในองค์กรระหว่างประเทศ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.maps-tu.org

ไทยศึกษา (ปริญญาตรี)

ศึกษาเกี่ยวกับไทยและอาเซียน หรือจีน หรืออินเดีย ในด้านต่างๆ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภาษา โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสังคม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและองค์กรที่ใช้ความรู้ด้านไทยและอาเซียนศึกษาหรือจีนศึกษาหรืออินเดียศึกษา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานทูต และองค์กรระหว่างประเทศ โดยเฉพาะองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน พนักงานและผู้ประกอบการในสายงานด้านต่างๆ เช่น ธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม การบิน สิ่งพิมพ์ สื่อสารมวลชน การตลาด และการประชาสัมพันธ์ อาจารย์สอนไทยและอาเซียนศึกษา นักแปล ล่าม นักเขียน คอลัมนิสต์

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.pbic.tu.ac.th