Loading...

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือ สวทช. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสารสนเทศ

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ การจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้ กับ สวทช. โดยฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565

     วันที่ 24 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) จัดพิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้” ผ่านออนไลน์ Zoom meeting เพื่อเป็นพันธมิตรในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินการทางวิชาการ การร่วมกันวางแผนและจัดบริการวิชาการสำหรับบุคลากร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยอาศัยสื่อออนไลน์ที่เหมาะสม โดยมีการใช้งานอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการร่วมกันพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทยอย่างยั่งยืน

     โดยมี ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมลงนามในครั้งนี้

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ความร่วมมือ

  - เพื่อพัฒนาให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์หรือองค์ความรู้ หรือเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานบุคลากร

  - เพื่อร่วมกันวางแผนและจัดบริการวิชาการสำหรับบุคลากร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยอาศัย สื่อออนไลน์ และสื่ออื่นที่อาจมีขึ้นในอนาคตอย่างเหมาะสม สร้างสรรค์และรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทยอย่างยั่งยืน

  - เพื่อร่วมกันบริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)