Loading...

อธิการบดี นำทีมพบสถาบันเสริมศึกษาฯ ธรรมศาสตร์ ร่วมสร้างวิสัยทัศน์และทิศทาง 2020

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำทีมพบสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ เพื่อร่วมกันตั้งเป้าหมายและร่วมมือกันพัฒนาการบริหารหน่วยงานต่าง ๆ ในปี 2020

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563

  

          รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบ ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้บริหารสถาบันฯ เพื่อร่วมกันตั้งเป้าหมายและร่วมมือกันพัฒนาการบริหารหน่วยงานต่าง ๆ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของการสร้างผู้นำแห่งอนาคต เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

          รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวในโอกาสที่ได้พบปะพูดคุยและร่วมหารือกับสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่า สถาบันฯ ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของอัตรากำลังในอนาคต และใช้ระบบ Outsource เพื่อทดแทนอัตรากําลังที่ขาดแคลนจากการเกษียณ อีกทั้งเพิ่มความน่าสนใจในหลักสูตร โดยทำหลักสูตรแบบออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งทางสถาบันฯ สามารถนำหลักสูตรเข้าร่วมในโครงการ Thammasat Gen Next Academy หรือโครงการตลาดวิชาได้ และให้ทางสถาบันฯ มุ่งเน้นการจัดอบรมและให้ความรู้ในด้านทรัพยากรมนุษย์ และด้านเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ

           ด้าน ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ กล่าวว่า ทางสถาบันฯ ได้มีการปรับโครงสร้างโดยการยุบรวมสํานักเสริมศึกษาที่มีภารกิจฝึกอบรมและบริการวิชาการ และสถาบันทรัพยากรมนุษย์ที่มีภารกิจวิจัยและฝึกอบรม ทําให้ภารกิจของสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์เมื่อยุบรวมกัน มี 3 ภารกิจหลัก คือ ฝึกอบรม วิจัย และบริการสังคม ในปัจจุบันสถาบันฯ มีนักวิจัยน้อย จึงเป็นประเด็นท้าทาย และด้วยสถาบันฯ ไม่ได้จัดการเรียนการสอนแบบคณะ นักวิจัยจึงมีศักยภาพไม่เทียบเท่าอาจารย์ แต่ต้องรับ KPI ในระดับเดียวกันคือการตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูล SCOPUS และปัจจุบันสถาบันฯ ได้เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับความสนใจและตอบรับเป็นอย่างดี จึงอยากจะให้มีพื้นที่ให้ผู้สูงอายุที่เป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของโรงเรียนผู้สูงอายุสําหรับการทํากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

           สำหรับปัญหาเรื่องจํานวนนักวิจัยที่น้อยลง ทางสถาบันฯ อาจจะพิจารณาจ้างนักวิจัยอาวุโสที่เกษียณอายุแล้ว โดยจ้างในตําแหน่งผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ (งบคลังรายปี) หรือ Chair Professor เน้นการสร้าง Brand ของสถาบันฯ ให้ชัดเจน จัดทำหลักสูตรให้โดดเด่น เช่น หลักสูตรออนไลน์ และจัดทำความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาหลักสูตร สุดท้ายสถาบันฯ ต้องเน้นในเรื่องการฝึกอบรมให้กับผู้สูงอายุเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของประเทศในปัจจุบันและอนาคต