Loading...

SDGs @TU

 

     ย้อนไปในวันที่มีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70 เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ประเทศสมาชิกสหประชาชาติ จำนวน 193 ประเทศ รวมถึงประเทศไทยได้ร่วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) ซึ่งถือเป็นกรอบการพัฒนาของโลก เพื่อร่วมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ รวมถึงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และกำหนดให้มี "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศดำเนินการร่วมกันเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศของตนเองภายในปีที่กำหนด

     "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านร้อน ผ่านหนาวฝ่าฟันวิกฤติต่าง ๆ เคียงข้างกับประชาชนคนไทยมาตลอด 88 ปี ก็ได้ร่วมขานรับนโยบายดังกล่าว โดยนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งหมดนี้ มาเป็นแนวทาง

     ในการทำงานขององค์กรในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง แม้จะต้องผ่านอุปสรรคมากมาย โดยเฉพาะในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมาจากสถานการณ์ COVID-19 แต่ด้วยการ "ตั้งรับ" และ "ปรับตัว" ได้อย่างรวดเร็ว ก็ทำให้ชาวธรรมศาสตร์สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้เป็นอย่างดี

     โดยในปีที่ผ่านมานั้น จากการจัดอันดับความสำเร็จของสถาบันอุดมศึกษาในการดำเนินการตามเป้าหมายของ the United Nation's Sustainable Development Goals (UN's SDGs) ในปี 2022 โดย The Times Higher Education (THE) Impact Rankings มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับการจัดอันดับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยคะแนนรวม 83.6 คะแนนอยู่ในอันดับที่ 101 - 200 จาก 1,406 สถาบันทั่วโลก จากเดิมในปี 2021 ที่ได้ 53.6 คะแนน ในอันดับ 601 - 800 ของโลก

     ติดตามแนวทางการปฏิบัติสู่ความยั่งยืนทั้ง 17 ความมุ่งมั่นตั้งใจที่สามารถบอกได้ว่า “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” แห่งนี้ พร้อมแล้วสำหรับการเป็นต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ที่ sdgs.tu.ac.th