Loading...

Q : หลังจากติดตั้ง Software ที่ได้จากมหาวิทยาลัยไปแล้ว เมื่อเปิดใช้งานจะถาม Serial Number ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ ถ้าต้องการ CD Key Software เพื่อนำไปสู่การ Activate Software สามารถขอได้ที่ไหน

A : CD Key Software ต่าง ๆ ของหน่วยงาน ที่ให้บริการสำหรับบุคลากรภายในของ มธ. ให้ติดต่อกับผู้รับผิดชอบของหน่วยงานนั้น ๆ

 

 

ผู้รับผิดชอบ CD Key ของหน่วยงาน
ที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1.สำนักงานอธิการบดีนายนิกร สุนทรโกมล
2.สำนักงานตรวจสอบภายในนางพรพิมล  นิลจันทร์
3.กองกลางนางอุบล  แป๊ะยิ้มล่อง
4.กองการเจ้าหน้าที่น.ส.จรรจิรา  น่วมเจิม
5.กองคลังน.ส.สุภัทร  ไพจิตโรจนา
6.กองบริการการศึกษาน.ส.ปิ่นนภา  ศรีธัญญารัตน์
7.กองกิจการนักศึกษาน.ส.เพ็ญนภา ทองเล็ก
8.กองแผนงานน.ส.มธุรส  บุญช่วย
9.กองงานศูนย์รังสิตนางสุกัญญา  กรุดเงิน
10.สำนักงานนิติการนายขจรเกียรติ  เฉลิมไทย
11.สำนักงานวิเทศสัมพันธ์นางอัจฉรา  ธาราดล
12.สำนักงานอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิตน.ส.นฤมล แก้วปาน
13.สำนักงานประสานศูนย์การศึกษาภูมิภาคนายเจนณรงค์  อนันธชัย
14.กองส่งเสริมมาตรฐานและประภันคุณภาพน.ส.วราภรณ์  ไหลนาเจริญ
15.คณะนิติศาสตร์นายมณฑล  เบญจนพเลิศ
16.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีน.ส.วารุณี  ต่อแต้ม
17.คณะรัฐศาสตร์นายกิตติพจน์  แซ่เตีย
18.คณะเศรษฐศาสตร์น.ส.ลาพวน  รุ่งสุวรรณสกุล
19.คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์น.ส.อรวรรณ  วิชาชัย
20.คณะศิลปศาสตร์นายบรรเจิด  จิระกาล
21.คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนน.ส.อัญชุลี  วิเศษกุล
22.คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาน.ส.พรพพิทย์  แสงปาริชาติ
23.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายนิรัช  ร่มเย็น
24.คณะวิศวกรรมศาสตร์ผศ.นริศ  เจริญพร
25.คณะแพทยศาสตร์นายนนทศักดิ์  คาเภา
26.คณะทันตแพทยศาสตร์นายสุริยะ  ตรีราภี
27.คณะสหเวชศาสตร์นางวลัยพร  กลับใจ
28.คณะพยาบาลศาสตร์อ.ดร.มัณฑนา  ดำรงศักดิ์
29.คณะศิลปกรรมศาสตร์นายวินัย  ทองกร
30.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองนายประภาส  บุญสม
31.คณะสาธารณสุขศาสตร์นายประพนธ์  โพธิ์ทอง
32.วิทยาลัยสหวิทยาการนายพรชัย  ตั้งวิกขัมภ์
33.วิทยาลัยนวัตกรรมคุณปภังกร  หงษ์ศรี
34.วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์นายศรีภูมิ  อิศรพันธ์ุ์
35.สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรนายวีระพล  จันทร์กูล
36.สำนักหอสมุดน.ส.ธิติมา  หิรัญเวชยางกูร
37.สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมนายมนัสสิทธิ์  นาคสวัสดิ์
38.สำนักทะเบียนและประมวลผบนางอังคณา  เวศาขวรินทร์
39.สำนักบัณฑิตอาสาสมัครนายทองใบ  เชื้ออยู่
40.สถาบันไทยคดีศึกษานายประสาน  เผือกหอม
41.สนง.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนางนีรวัลย์  สีทอง
42.สถาบันทรัพยากรมนุษย์นางฉันทิชา  ศรีโยธิน
43.สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษานายภิรมศักดิ์  พันธ์กำเหนิด
44.สถาบันภาษานายธนภัทร  ม่วงเรือน
45.สำนักงานจัดการทรัพย์สินน.ส.พัชมณ  ไผ่นวล
46.ศูนย์บริการการกีฬานายพิศาล  อินทรีย์ / นายธนวัฒน์  แสงอรุณ
47.สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์น.ส.กมลรัตนน์  เผื่อนด้วง
48.ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายพิทยา  ผดุงกิจ
49.โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์น.ส.สุพิตา  พวงผกา
50.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติน.ส.พรรพิลัย  พิมพา
51.สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตยนายณรงค์  เมืองโสภา
52.ศูนย์อินเดียศึกษาน.ส.พรพิมล สุวรรณพัด
53.สถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง มธ.นายวุฒิพงศ์  ชัยสิทธิ์
54.สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์น.ส.ฐิติมน  เลิศศิริสากล
55.สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มธ.น.ส.ปราณี  เจิ่งทรัพย์