Loading...

สารสนเทศสำหรับบุคลากร

บริการด้านทรัพยากรบุคคล

บริการด้านทรัพยากรบุคคล

ประกันสุขภาพ

โครงการประกันชีวิตและสุขภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคคลในครอบครัว

รายละเอียด
ระเบียบ/ข้อบังคับ

กฎระเบียบด้านการบริหารบุคคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย โดยประมวลระเบียบด้านบุคคล

รายละเอียด
สภามหาวิทยาลัย

เพื่อการดำเนินการให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม สภามหาวิทยาลัยจึงได้ถือกำเนิดขึ้น 

รายละเอียด
นามานุกรม

แหล่งรวบรวมรายชื่อของบุคคล หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลับธรรมศาสตร์ โดยเรียงตามลำดับอักษรของชื่อหรือจัดเป็นหมวดหมู่ เพื่อง่ายต่อการค้นหา

รายละเอียด
ข่าวรับสมัครงาน

ติดตามข่าวสารการรับสมัครงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ที่กองทรัพยากรมนุษย์

 

รายละเอียด
ฐานข้อมูลกฎหมาย

ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายจะสำรวจ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล

รายละเอียด

กองทุนต่าง ๆ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กองทุน กบข.

กองทุนบำเน็จบำนาญสำหรับข้าราชการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อผลประโยชน์ตอบแทนการรับราชการเมื่อลาออกจากราชการแล้ว

รายละเอียด
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สวัสดิการที่ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีไว้สำหรับพนักงานและบุคลากรภายใน

รายละเอียด