Loading...

สารสนเทศสำหรับบุคลากร

การเรียนรู้และการสนับสนุน

คู่มือพนักงานใหม่

ระเบียบการบรรจุและการแต่งตั้ง สัญญาจ้าง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ

รายละเอียด
ระบบอินทราเน็ต

ระบบอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานอันหลากหลาย อาทิ เป็นศูนย์กลางการจัดการความรู้, ศูนย์กลางแอพพลิเคชั่น , การประชุมไร้กระดาษ, สารสนเทศเพื่อการบริหาร เป็นต้น

รายละเอียด

บริการด้านทรัพยากรบุคคล

สวัสดิการ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคคลในครอบครัว ได้แก่ สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล สวัสดิการเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนบุตร สวัสดิการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เป็นต้น

รายละเอียดสวัสดิการ
ที่พักอาศัย/หอพัก

หอพักบุคลากร อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มีร้านค้าและบริการหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยในทุกด้าน

รายละเอียด หอพัก
สหกรณ์ออมทรัพย์

เป็นสถาบันการเงิน ส่งเสริมให้สมาชิก รู้จักออมทรัพย์ สร้างหลัก สร้างฐาน และสนับสนุนการศึกษาของบุตร ธิดา ให้มีบ้านเป็นของตนเอง ให้สวัสดิการช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน

 

รายละเอียด สอมธ.
ประกันสุขภาพ

โครงการประกันชีวิตและสุขภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคคลในครอบครัว

รายละเอียด
ระเบียบ/ข้อบังคับ

กฎระเบียบด้านการบริหารบุคคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย โดยประมวลระเบียบด้านบุคคล

รายละเอียด
สภามหาวิทยาลัย

เพื่อการดำเนินการให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม สภามหาวิทยาลัยจึงได้ถือกำเนิดขึ้น 

รายละเอียด
นามานุกรม

แหล่งรวบรวมรายชื่อของบุคคล หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลับธรรมศาสตร์ โดยเรียงตามลำดับอักษรของชื่อหรือจัดเป็นหมวดหมู่ เพื่อง่ายต่อการค้นหา

รายละเอียด
ข่าวรับสมัครงาน

ติดตามข่าวสารการรับสมัครงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ที่กองทรัพยากรมนุษย์

 

รายละเอียด
การลาศึกษาและให้ทุนสนับสนุน

การลาศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้สิทธิบุคลากรภายในองค์กร โดยมีทุนให้การสนับสนุนศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้กับบุคลากร เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาองค์กรและสร้างประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

รายละเอียด
ฐานข้อมูลกฎหมาย

ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายจะสำรวจ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล

รายละเอียด

กองทุนต่าง ๆ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กองทุน กบข.

กองทุนบำเน็จบำนาญสำหรับข้าราชการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อผลประโยชน์ตอบแทนการรับราชการเมื่อลาออกจากราชการแล้ว

รายละเอียด
ประกันสังคม

สิทธิประโยชน์สำหรับพนักงานและบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในกรณีเจ็บป่วย ทุพลภาพ เสียชีวิต คลอดบุตร ชราภาพ ว่างงาน

รายละเอียด
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สวัสดิการที่ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีไว้สำหรับพนักงานและบุคลากรภายใน

รายละเอียด