Loading...

ธรรมศาสตร์ ร่วมจัดทำหลักสูตรอบรมด้านไซเบอร์ พัฒนาบุคลากร 3 หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการพัฒนาบุคลากรทางไซเบอร์ กับหน่วยงานภายนอก เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านไซเบอร์ให้แก่บุคลากร

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2565

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย นำโดย พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นำโดย นายลวรณ แสงสนิท ประธานกรรมการคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรทางไซเบอร์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย

     บันทึกข้อตกลงทางวิชาการในครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมกำลังพลของกองทัพไทย คณาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งบุคลากรของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้มีขีดความสามารถในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงพัฒนากำลังพลของกองทัพด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ระหว่างหน่วยงานและเสริมสร้างความรู้ด้านไซเบอร์ให้แก่บุคลากรของทั้งสามหน่วยงาน

     ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะได้ร่วมดำเนินการจัดทำหลักสูตรฝึกฝนและพัฒนาบุคลากรของทั้งสามหน่วยงานทางด้านไซเบอร์ โดยเชิญคณาจารย์ผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาร่วมบรรยายในหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรแรกจะเริ่มดำเนินการเรียนการสอนในเดือนตุลาคม 2565 นี้