Loading...

สาธารณสุขศาสตร์ ธรรมศาสตร์ จับมือ 4 คณะ 1 วิทยาลัย ร่วมพัฒนางานวิชาการ-การวิจัย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะต่าง ๆ ลงนามความร่วมมือพัฒนาวิชาการ การวิจัย และการให้บริการวิชาการ ผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตให้บรรลุ GREATS

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2563

  

          คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยสหวิทยาการ ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ การวิจัย และการให้บริการวิชาการใน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาธารณสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ 2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาสาธารณสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมงานเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

          ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างองค์ความรู้ ผลงานวิชาการ ทั้งผลงานวิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน และเพื่อร่วมกันส่งเสริมพัฒนานักศึกษามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตให้บรรลุ GREATS และตามมาตรฐานการเรียนรู้