Loading...

5 เมษายน 2565 ร่วมรำลึกถึงคุณูปการ “ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2565 และกิจกรรมเสวนา "ก้าวข้ามวิกฤติการณ์ทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐกับอนาคตประเทศไทย”

วันพฤหัสบดี 7 เมษายน พ.ศ.2565

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ จัดงาน "วันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2565" โดยมี ศ.พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วางพานพุ่มประดิษฐ์จากอุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์การกีฬา หนังสือ ฯลฯ เพื่อรำลึกถึงคุณูปการ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ โดยจะนำสิ่งของจากพานพุ่มไปมอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

     ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ บุคคลต้นแบบและปูชนียบุคคลอันทรงคุณค่าของนักนิติศาสตร์ ที่ได้อุทิศตนเพื่อการศึกษาวิชานิติศาสตร์ พร้อมทั้งส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมและวิชาชีพกฎหมาย จนทำให้ผลงานของศาสตราจารย์สัญญา เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดยที่ผ่านมา ศาสตราจารย์สัญญา ได้ทำงานเพื่อประเทศชาติไว้หลายบทบาททั้งในแง่ของการเมืองและการศึกษา อาทิ ประธานองคมนตรี นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา รองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลำดับที่ 10 และคณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นต้น

     โดยได้รับเกียรติจาก คุณชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา มอบรางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่น ประจำปี 2564 ให้แก่ นายณัฐภัทร สุกิจพิริยพันธุ์ เกียรตินิยมอันดับ 1 ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่น ประจำปี 2565 ให้แก่ นายนรภัทร์ เพชรชู เกียรตินิยมอันดับ 1 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

     มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2564 ให้แก่ นางสาวณิชาภัทร อนันตเสรีวิทยา เกียรตินิยมอันดับ 1 ปีการศึกษา 2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายธัญชนิต ล้อจินดา เกียรตินิยมอันดับ 1 ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนางสาวเอษรา ขุนทอง เกียรตินิยมอันดับ 1 ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

     มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2565 ให้แก่ นางสาวกุลธิดา ตุ้มวารี เกียรตินิยมอันดับ 1 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และนายจักรกฤษณ์ ประมวลศิลป์ เกียรตินิยมอันดับ 2 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

     และมอบรางวัลเรียนดี “ธรรมศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์” ให้แก่ นางสาวภาวินี สุขสว่าง คะแนน 87.74 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ "ก้าวข้ามวิกฤติการณ์ทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐกับอนาคตประเทศไทย” ร่วมเสวนาโดย ศ.พิเศษวิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และนางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ดำเนินรายการโดย ศ.ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย และนายบุญญภัทร์ ชูเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์