Loading...

LSED ธรรมศาสตร์ จับมือธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

 

คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย   เพื่อส่งเสริมทางด้านวิชาการและความรู้ทางการเงิน

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2565

     รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผศ.ดร.อดิศร จันทรสุข คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ และรศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี ประธานบริหารโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมความรู้ทางการเงินระหว่างคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ และธนาคารแห่งประเทศไทย   เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565   ณ ห้องสัมมนาไฉไล อาคาร A โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรมศาสตร์