Loading...

ธรรมศาสตร์ จับมือ พม. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผ่านงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือทางวิชาการกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2565

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมมือทางวิชาการกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

     ความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เพื่อตอบสนองต่อภารกิจของสองหน่วยงาน โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน” จะมุ่งสู่การเป็นพื้นที่การวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมและ Startup รวมทั้งให้บริการสังคมและบริการสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต ในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มุ่งให้เกิดการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน เพื่อให้เข้าถึงสวัสดิการ และพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเอง รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุน การจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เช่น อาสาสมัครเพื่อการพัฒนา การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น

     รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ตระหนักในความสำคัญของการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ทั้งความรู้และการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติในด้านการสังคมสงเคราะห์ การแพทย์การพยาบาล การสาธารณสุข สหเวชศาสตร์การบริการสุขภาพ งานอาสาสมัครเพื่อการพัฒนา ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ของภาคธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีส่วนร่วมที่สำคัญในครั้งนี้

     “พวกเราทุกคนชาวธรรมศาสตร์มีจุดมุ่งหมายสำคัญร่วมกันคือ การทำให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกเพื่อประชาชน ปัจจุบันนี้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมกันขับเคลื่อนงานทั้งในด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม การบริหารงาน รวมทั้งการเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืนที่มุ่งรับใช้ประชาชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง” รศ.เกศินี กล่าว

     ด้าน นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ความร่วมมือกันในครั้งนี้ ถือเป็นการดำเนินการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มีเป้าหมายในการพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม ที่มีเป้าหมายในการเสริมสร้างพลังทางสังคม ของภาคส่วนต่าง ๆ มาร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมทางสังคม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

     โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะได้มีความร่วมมือกันในการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการพัฒนานวัตกรรม การจัดเสวนาทางวิชาการ การจัดเวทีประชุมระดมความคิดเห็น หรือการจัดงานแสดงมหกรรม เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การบริหารงานและจัดระบบงานอาสาสมัคร การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร และการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการมอบบัตรประจำตัวอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา และป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมในสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ที่จะเป็นพื้นที่นวัตกรรม (Sandbox) ในการช่วยเหลือทางสังคมและจัดบริการสวัสดิการสังคม ให้แก่นักศึกษาและครอบครัวในกลุ่มเปราะบาง เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาเหล่านี้ ต้องหลุดจากระบบการศึกษาและระบบสวัสดิการสังคม