Loading...

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

  

     พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

     โดย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกล่าวพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ตอนหนึ่งว่า

     “....บัณฑิตทุกคนจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่จะต้องนําความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ไปใช้สร้างสรรค์ความสําเร็จแก่ตนเองให้สมบูรณ์ ทั้งในด้านอาชีพการงาน ในด้านเกียรติคุณความดี และในด้านการทําประโยชน์เกื้อกูล แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ ถ้าทุกคนจะได้ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ แล้วมุ่งมั่นทําให้จริง ให้สําเร็จครบถ้วนตามที่กล่าว แต่ละคนก็จะได้รับการยอมรับยกย่อง ว่าเป็นผู้ประพฤติตนปฏิบัติงานสมกับวิทยฐานะอย่างแท้จริง....”

     ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาพัฒนาชุมชนดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

          นอกจากนี้ได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่

  1.) ศ.ดร.อุลริช เลอเวนไฮม์ (Professor Dr. Ulrich Loewenheim) นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  2.) นายชาติชาย พยุหนาวีชัย บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  3.) ดร.พรเทพ พรประภา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ)

  4.) ศ.ดร.นายแพทย์ ยอน จุน ชอง (Professor Yeun-Jun Chung, M.D., Ph.D.) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

  5.) เภสัชกรหญิงบุษกร เลิศวัฒนสิวลี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาเภสัชศาสตร์

  6.) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี

     สำหรับในปีการศึกษา 2561 มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวนทั้งสิ้น 9,623 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน 7,756 คน ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1,867 คน (ประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 61 คน ปริญญาโท จำนวน 1,698 คน และปริญญาเอก จำนวน 108 คน) ทั้งนี้ มีบัณฑิตพิการที่สำเร็จการศึกษาในโครงการนักศึกษาพิการ จำนวนทั้งสิ้น 12 คน

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทุกท่าน