Loading...

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมขับเคลื่อนเมืองพัทยา สู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนาม MOU เพื่อขับเคลื่อนเมืองพัทยา สู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโก และศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2565

     รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท., สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เมืองพัทยา กรมการท่องเที่ยว, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน), หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน), มหาวิทยาลัยบูรพา, สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ, สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกไทย และสมาคมเครือข่ายผู้สร้างสรรค์วิชาชีพสื่อบันเทิงไทย เพื่อขับเคลื่อนเมืองพัทยา สู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโก และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์

     โดยมี ผศ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา, ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์, รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, ผศ.สรรพจน์ มาพบสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ นางสาวศิริพร สีเผือก เลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

     ทั้งนี้ ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมของเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์” เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

     อนึ่ง อพท. ได้จัดทำแผนขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ระดับหน่วยงานในพื้นที่ โดยการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วม เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

     สำหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงฉบับ พ.ศ. 2566 - 2570 ในพื้นที่เมืองพัทยา เป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาเมืองพัทยา สู่การเป็นเมืองภาพยนตร์ในระยะ 5 ปี (2565 - 2570) ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ (City of Film) โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ และศักยภาพการเป็นเมืองท่องเที่ยวให้สูงขึ้น