Loading...

ธรรมศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมอง ภายใต้ประเด็นแนวทางการยกระดับประสิทธิภาพในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมอง เรื่อง “การหาแนวทางการป้องกันและต่อต้านการทุจริตเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ”

     ศาสตราจารย์ ดร. อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาธิปไตยและพลเมือง สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย  หัวหน้าโครงการวิจัยโครงการสร้างความรับรู้และความตระหนักในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ เป็นวิทยากรและนายบุญญภัทร์ ชูเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การด้านการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย ที่รับผิดชอบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมระดมสมองภายใต้ประเด็นแนวทางการยกระดับประสิทธิภาพในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทย โดยมี ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ องค์กรอิสระ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และสื่อมวลชน กว่า 50 คน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมอง กิจกรรมดังกล่าว ได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  ณ  ห้องประชุม ๕๔๐๓ อาคาร ๕ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร

 

ศาสตราจารย์ ดร. อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์
ผู้อำนวยการศูนย์ประชาธิปไตยและพลเมือง สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
หัวหน้าโครงการวิจัยฯ บรรยายเรื่อง “พิชิต คอร์รัปชันยุค ๔.๐ ในระบบราชการไทย”

 

นายบุญญภัทร์ ชูเกียรติ
ผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การระดมสมองภายใต้ประเด็นแนวทางการยกระดับประสิทธิภาพในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบในระบบราชการไทย