Loading...

มธ.สร้างวัฒนธรรมองค์กร ‘งดรับของขวัญ’ ทุกเทศกาล เน้นโปร่งใส มีธรรมาภิบาล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งสร้างองค์กรธรรมาภิบาลทุกระดับ สอดรับนโยบายงดรับของขวัญหรือ No Gift Policy จากบริษัท ห้างร้านหรือคู่สัญญาทุกรูปแบบ หวังเป็นผู้นำรณรงค์สังคมไทยให้ตระหนักค่านิยมการทำงานแบบโปร่งใสไร้ผลประโยชน์ทับซ้อน

 

     รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า แนวทางการบริหารงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปัจจุบัน ได้ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และการต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ จึงได้ปฏิบัติตามแนวทางประกาศ “นโยบายงดรับของขวัญ” หรือ “No Gift Policy” เพื่อสร้างความโปร่งใสและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนด้านต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน

     “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่เริ่มนำนโยบาย No Gift Policy มาใช้ โดยงดรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใดที่คำนวณได้เป็นตัวเงิน ซึ่งเริ่มปฏิบัติอย่างจริงจังตั้งแต่เทศกาลปีใหม่ 2562 เป็นต้นมา มุ่งหวังที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

     นายบุญญภัทร  ชูเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า  No Gift Policy หรือนโยบายการไม่รับหรือให้ของขวัญ เป็นมาตรการสำคัญที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวประโยชน์สาธารณะของหน่วยงานภาครัฐจากการรับของขวัญหรือสิ่งของอื่นใดจากเอกชน ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวและมีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติร่วมกันของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในเรื่องดังกล่าว และดำเนินการตามนโยบายและประกาศดังกล่าวตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบัน

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอรับคำอวยพรและความปรารถนาดีจากทุกท่าน แทนของขวัญหรือสิ่งอื่นใดให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับ ในทุกเทศกาล เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และขอขอบคุณในมิตรไมตรีและความปรารถนาดีที่ของทุกท่านที่ให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เสมอมา

▶️ ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องแนวปฏิบัติในการรับและให้ของขวัญ ◀️