Loading...

ธรรมศาสตร์เสนอจัดงานครบรอบ 100 ปี วันประสูติ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ซึ่งครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ มธ. จึงเสนอจัดงานเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณในปี 2565-2566

วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ.2564

     รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผศ.ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้หารือร่วมกับ ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และกองทุนการกุศล กว. เสนอโครงการจัดงานฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 มกราคม ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการในครั้งนี้

     ในโอกาสนี้ ยังได้เสนอพระนามให้องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโก  ประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณเป็นบุคคลสำคัญของโลก ซึ่งพระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทําอะไรให้เมืองไทย ทรงยึดมั่นในคุณค่าของมนุษย์และศักยภาพของการพัฒนา จึงทรงงานและทรงอุปถัมภ์กิจการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ การแพทย์และการสาธารณสุข ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านสัมพันธไมตรี การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและพสกนิกรชาวไทย และทรงเป็นเจ้านายฝ่ายในพระองค์แรกที่ทรงงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นระยะเวลา 13 ปี 10 เดือน ในฐานะสมเด็จพระอาจารย์ 

     กิจกรรมเฉลิมฉลองมีกำหนดจัดขึ้นในปี 2565-2566 โดยให้มีแผนการดําเนินงานและกิจกรรมการเฉลิมฉลอง 3 ระยะ ได้แก่ แผนการดําเนินงาน ระยะสั้น กลาง และยาว โดยแบ่งกิจกรรมการเฉลิมฉลองออกเป็นระดับกระทรวงต่าง ๆ และระดับภาคประชาชน ภาคเอกชน และมูลนิธิต่างๆ ในพระอุปถัมภ์  สําหรับกิจกรรมสําคัญที่จะดําเนินการ อาทิเช่น การจัดประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ในด้านภาษาฝรั่งเศสศึกษาในบริบทของสังคมพหุวัฒนธรรม  การประชุม วิชาการระดับนานาชาติเรื่อง กัลยาณิวัฒนาวิวิธ   การผลิตสื่อและวีดิทัศน์เผยแพร่พระกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ กับงานด้านพัฒนาสังคม และสังคมสงเคราะห์   นิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ณ สํานักงานใหญ่ยูเนสโก เป็นต้น