Loading...

ธรรมศาสตร์ ร่วมมือทางวิชาการ NECTEC พัฒนาหลักสูตร-การบริการวิชาการแก่สังคม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เพื่อพัฒนางานวิจัย หลักสูตร และการบริการวิชาการแก่สังคม

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

     คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมปรีดี อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี ศ.ดร.ทพญ.ศิริวรรณ สืบนุการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว

     ศ.ดร.ทพญ. ศิริวรรณ สืบนุการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีข้อตกลงความร่วมมือในระดับสถาบันมาอย่างยาวนาน ความร่วมมือที่ผ่านมามีทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและในระดับคณะโดยเฉพาะความร่วมมือด้านการวิจัยและการพัฒนาหลักสูตร

     การลงนามความร่วมมือในวันนี้จึงเป็นก้าวย่างที่สำคัญที่จะยกระดับความร่วมมือทั้งในทางกว้างและทางลึก ในทางกว้างเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ และคณะศิลปศาสตร์ซึ่งเป็นคณะทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีอาจารย์และหลักสูตรที่มีคุณภาพ กับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติที่มีนักวิจัยและงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับและมีบทบาทในการพัฒนาประเทศ

     “การรวมตัวกันของทั้งสี่หน่วยงานจะช่วยให้เกิดงานวิจัยและความร่วมมือด้านอื่น ๆ ในเชิงบูรณาการจากความเชี่ยวชาญที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะการเชื่อมโยงและสร้างเสริมซึ่งกันและกันระหว่างเทคโนโลยีและศาสตร์ของความเป็นมนุษย์ ส่วนในทางลึกเชื่อว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยสร้างงานวิจัย การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรที่มีความลุ่มลึกและก่อให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและการพัฒนาประเทศต่อไป” ศ.ดร.ทพญ. ศิริวรรณ กล่าว

     บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ลงนามโดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดี คณะศิลปศาสตร์ และ รศ.ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     นับว่าเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานทางด้านการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคม รวมไปถึงการจัดโครงการศึกษา การฝึกอบรม และความร่วมมือด้านอื่น ๆ ร่วมกัน ซึ่งจะกลายเป็นขุมพลังสำคัญในการพัฒนานักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรที่ยั่งยืนต่อไป