Loading...

ธรรมศาสตร์ จับมือ การประปาส่วนภูมิภาค นำเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการผลิตจ่ายน้ำประปา

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการผลิตจ่ายน้ำประปา

วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563

  

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศ และสนับสนุนกระบวนการผลิตจ่ายน้ำประปา โดยคำนึงถึงประโยชน์ของการนำผลงานวิชาการไปใช้งาน ตลอดจนนำองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สำหรับกิจการประปา เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

          รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ และผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ไม่เพียงแค่การผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย และงานวิชาการเท่านั้น “การสร้างคน” ที่มีความสามารถเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ๆ และสร้างสรรค์ให้ประเทศและสังคมโลก ภายใต้วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างผู้นำรุ่นใหม่เพื่อสังคมไทยและนานาชาติ “Grooming Next-Generation Leaders for Thailand and International Communities” พร้อมทั้งขับเคลื่อนพันธกิจในด้านต่าง ๆ ให้เดินหน้าและพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนด ซึ่งหนึ่งในพันธกิจ คือ การสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

          ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความพร้อมในด้านบุคลากรที่มีผลงานทางด้านนวัตกรรม งานวิจัย และองค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดเพื่อต่อยอดในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตน้ำประปา และการบริหารจัดการน้ำประปา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยินดีให้การสนับสนุนการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อให้ความร่วมมือในครั้งนี้ประสบความสำเร็จและช่วยในการขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไป

          ด้าน นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า กปภ. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการจัดหาแหล่งน้ำดิบผลิตจัดส่งและจำหน่ายน้ำประปาทั่วประเทศ ยกเว้น (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) ตามนโยบาย “ประปาใสสะอาด บริการทั่วถึง เป็นมิตรกับชุมชน” ซึ่ง กปภ. มุ่งมั่นเปลี่ยนผ่านเพื่อก้าวสู่องค์กรดิจิทัล PWA 4.0 ดังนั้น กปภ. จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตจ่ายน้ำประปา ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตจ่ายน้ำประปา โดยคำนึงถึงประโยชน์ของการนำผลงานวิชาการไปใช้งาน ตลอดจนนำองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สำหรับกิจการประปา รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการระบบผลิตจ่ายน้ำและการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง และการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงสนับสนุนให้นักศึกษาธรรมศาสตร์มาศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนกระบวนการผลิตจ่ายน้ำประปาทั้งในวิชาการและภาคสนาม โดยความร่วมมือนี้จะนำความรู้และการประยุกต์เทคโนโลยีขยายผลสู่ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศต่อไป