Loading...

รัฐศาสตร์ มธ. ร่วมมือ University of Warsaw เริ่มโครงการ ‘Double Degree’ ปริญญาโท ‘MIR’

คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ร่วมมือกับ University of Warsaw ประเทศโปแลนด์ เริ่มโครงการ Double Degree ระดับปริญญาโทระหว่างกัน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2568 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2567

     คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับ Faculty of Political Science and International Studies, University of Warsaw อันเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของโปแลนด์ที่มีอายุร่วม 200 ปี เพื่อริเริ่มโครงการ Double Degree ระดับปริญญาโทระหว่างกัน ตลอดจนผลักดันการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย

     เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ คณบดี รศ.ดร.จิตติภัทร พูนขำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.สุนิดา อรุณพิพัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข และ ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Faculty of Political Science and International Studies, University of Warsaw ซึ่งประกอบด้วย Professor Dr. Maciej Ras รองคณบดี Professor Dr. Jakub Zajaczkowski ผู้แทนคณบดีด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและการวิจัย และ Mr. Saroj Kumar Aryal หัวหน้าด้านความร่วมมือทวิภาคี พร้อมร่วมประชุมและพูดคุยกันเกี่ยวกับความร่วมมือที่จะเกิดขึ้น ต่อด้วยพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสองสถาบัน ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ His Excellency Mr. Artur Dmochowski เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย พร้อม Ms. Monika Dmochowski รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต มาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีด้วย

     รศ.ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ข้อตกลงกับ University of Warsaw เป็นความสำเร็จของคณะด้านการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระดับสากล โดยถือเป็นครั้งแรกที่คณะมี Double Degree ร่วมกับมหาวิทยาลัยในยุโรปภาคพื้นทวีป นัลว่าน่ายินดีมากยิ่งในวาระที่ปีนี้เป็นปีที่ 75 แห่งการสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ หลังจากนี้ไปก็จะเป็นการดำเนินโครงการให้รุดหน้าไป ซึ่งในอนาคต ยังมีความเป็นไปได้ด้วยที่คณะอาจจะทำหลักสูตรปริญญาเอกร่วมกับ University of Warsaw ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ รศ.ดร.จิตติภัทร และ ศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข ที่ช่วยผลักดันความร่วมมือตั้งแต่ต้นเมื่อตอนที่ ศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ มารักษาการในตำแหน่งคณบดีเกือบ 2 ปีก่อน โดยเฉพาะ อาจารย์จิตติภัทร ที่ได้เดินทางไปเยือนโปแลนด์ เพื่อเจรจาพูดคุยกับทาง University of Warsaw ในรายละเอียด

     ภายใต้ข้อตกลงตามบันทึกความเข้าใจ นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2568 เป็นต้นไป นักศึกษาในโครงการปริญญาโท สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ หรือ MIR ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะสามารถเลือกเรียนที่คณะเป็นเวลา 1 ปี แล้วไปเรียนที่ Faculty of Political Science and International Studies, University of Warsaw ต่ออีก 1 ปี ก่อนได้รับปริญญา 2 ใบจากทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ University of Warsaw ขณะเดียวกันสองสถาบันการศึกษายังจะเริ่มแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และร่วมมือกันในด้านการส่งอาจารย์ของตนไปเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้แก่กัน