Loading...

ธรรมศาสตร์ ขับเคลื่อน “ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่น 7” หนุน 9 วิสาหกิจชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ธรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน เดินหน้าธรรมศาสตร์โมเดล มุ่งสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้-พัฒนาผลิตภัณฑ์ ตอบโจทย์ลูกค้ายุคใหม่

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2565

     คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.อรพรรณ ยลระบิล ที่ปรึกษาคณบดีฝ่ายการนักศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ร่วมลงนามความร่วมมือกับ คุณมงคล เฮงโรจนโสภณ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน ภายใต้โครงการสมาคมเพื่อนชุมชน – ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 7/2565 การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จ.ระยอง ตามแนวทางธรรมศาสตร์โมเดล โดยมี คุณชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณนวลนารถ สายสุทธิวงษ์ ผู้อำนวยการภาค ธนาคารออมสินภาค 15 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมในงานเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง

     ผศ.ดร.อรพรรณ ยลระบิล ที่ปรึกษาคณบดีฝ่ายการนักศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะร่วมมือในการพัฒนาระบบฐานรากด้านเศรษฐกิจของชุมชน เพิ่มมุมมองในการปรับปรุงสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในวงกว้าง และเพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขันกับสินค้าอื่นในท้องตลาด นอกจากนี้ ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในครั้งนี้ ชี้ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันสร้างวิสาหกิจชุมชนให้มีรากฐานที่เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยการเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับปีนี้มีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการ 9 กลุ่ม เพื่อพัฒนาสินค้าอุปโภคและบริโภค ประกอบด้วย

   1. วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่ (มาบตาพุด)

   2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บเครื่องหนัง ชนันทน์วัชเครื่องหนัง (บ้านฉาง)

   3. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์หอมมะหาด (บ้านฉาง)

   4. วิสาหกิจชุมชนชากลูกหญ้าพัฒนา (ห้วยโป่ง)

   5. วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมสุขใจ (เนินพระ)

   6. วิสาหกิจชุมชนครัวแม่ฉัน By Nana (เนินพระ)

   7. วิสาหกิจชุมชนมุนดินฟาร์มเกษตร (บ้านฉาง)

   8. วิสาหกิจชุมชนโคเนื้อบาร์มันบ้านแซมไฮซ์ (บ้านฉาง)

   9. วิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรผสมผสาน ฐานเรียนรู้สวนคุณย่าชุมชนหนองแฟบ (มาบตาพุด)

     อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาวิสหากิจชุมชนที่ผ่านมา สามารถสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลพัฒนาทั้งด้านการตลาด การบริการ ในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

     คุณมงคล เฮงโรจนโสภณ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นความก้าวหน้าของการขยายผลเพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชน ที่ได้ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบเขตพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ โดยนำหลัก “ธรรมศาสตร์โมเดล” มาดำเนินการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้แก่วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ให้มีขีดความสามารถในการบริการในเชิงการค้า รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิจัยและพัฒนาระหว่างชุมชน และคณาจารย์ นักศึกษาโครงการบูรณาการปริญญาตรี - โท หลักสูตร 5 ปีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ทำหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในการให้คำแนะนำ และเป็นพี่เลี้ยงให้กับ 9 ชุมชนเป้าหมาย ใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใต้กรอบความร่วมมือระยะเวลา 1 ปี

     โครงการเพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดล ยังได้เชื่อมโยงไปยังผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ และภาคีเครือข่ายฯ ได้ร่วมกันเป็น “บริษัทพี่เลี้ยง” ให้กับวิสาหกิจชุมชนแต่ละกลุ่ม โดยทำงานร่วมกับนักศึกษา ในการยกระดับศักยภาพ ทั้งด้านบริหารจัดการ การปรับปรุงคุณภาพสินค้า และการบริการ สร้างรายได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงการค้าให้กับวิสาหกิจชุมชน จ.ระยอง สู่มาตรฐานสากล ตลอดจนร่วมกันขับเคลื่อนต้นแบบการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ให้กับจังหวัดระยองต่อไป

     อนึ่ง สมาคมเพื่อนชุมชน ก่อตั้งจากความร่วมมือของ 5 ผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง ได้แก่ กลุ่ม ปตท. เอสซีจี บีแอลซีพี กลุ่ม บ.ดาวประเทศไทย และจีพีเอสซี ปัจจุบันมีสมาชิก รวม 17 กลุ่มบริษัท