Loading...

วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. ร่วมเปิดเวทีเสนอไอเดียการจัดประชุม-ท่องเที่ยวเพื่อรางวัลแบบรักษ์โลก

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ SITE Thailand และ สสปน. เปิดให้คนรุ่นใหม่เสนอไอเดียจัดประชุมในโครงการ M&I Sustainability Advocate Project 2022

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

     เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ SITE Thailand หรือ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ซึ่งมีเครือข่ายอยู่ใน 90 ประเทศทั่วโลก และสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เป็นเจ้าภาพจัด SITE Thailand M&I Sustainability Advocate Project 2022 เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ที่สนใจธุรกิจการจัดประชุมองค์กรและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Meetings and Incentives) ทำหน้าที่ Sustainability Ambassador นําเสนอไอเดียสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) ซึ่งเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมในทศวรรษนี้

     ในปีนี้มีการจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ตลอดโครงการ ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 11-29 พฤศจิกายน 2565 โดยในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 มีการจัดอบรมเบื้องต้นเกี่ยวกับความยั่งยืนแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 110 คน ในงาน M&I Sustainability Advocate Project 2022 Forum Introduction ได้รับการตอบรับอย่างดีจากสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมภายในงานผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ Zoom และ Facebook รวมทั้งสิ้นกว่า 150 คน ทั้งนี้ นักศึกษาจะนําเสนอผลงานเป็นรายกลุ่มในงาน M&I Sustainability Forum ในวันที่ 29 พฤศจิกายนนี้ เวลา 14.00-17.00 น.

     ผศ.ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงโครงการนี้ว่า การเข้าร่วมโครงการกับ SITE Thailand และ สสปน. นี้เป็นการตอกย้ำแนวคิด “การจัดการศึกษาเพื่อบ่มเพาะนวัตกรรมของไทย” ของวิทยาลัยนวัตกรรม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศไทย การติดอาวุธทางปัญญาให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ที่จะเติบโตไปเป็นผู้นำโลกรุ่นใหม่ โครงการนี้จึงเป็นส่วนสำคัญและจำเป็นต่อทั้งภาคการศึกษาและภาคธุรกิจที่จะเปิดโอกาสให้ผู้นำรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพของตนและพบปะกับผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ภาคธุรกิจอย่างเต็มตัวในอนาคตอันใกล้

     คุณบุญทวี จันทสุวรรณ นายกสมาคม SITE Thailand กล่าวถึงโครงการ SITE Thailand M&I Sustainability Advocate Project 2022 ว่าการรณรงค์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งที่ SITE ทั่วโลกให้ความสําคัญ และโครงการนี้เป็นหนึ่งในมรดกที่ SITE Thailand อยากให้คนรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมไมซ์ตระหนักถึงความยั่งยืน SITE Thailand ขอขอบคุณ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) สำหรับการสนับสนุนและเป็นผู้สนับสนุนและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนของ SITE ประเทศไทยเป็นปีที่สองแล้ว และเราตั้งเป้าในอีกหลายปีข้างหน้าจะมีโครงการอย่างนี้ออกมามากยิ่งขึ้น ปีนี้เป็นปีพิเศษเนื่องจาก SITE Thailand ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ SITE Thailand จึงร่วมสร้างสรรค์และจัดงานร่วมกับทีมงานมืออาชีพของวิทยาลัยและทีม SITE Thailand นอกจากนี้ เรายังมีที่ปรึกษาที่ยอดเยี่ยมจากอุตสาหกรรมที่จะกำหนดแนวคิดของทั้ง 11 ทีมตามความเป็นจริง เพื่อให้ผู้นำรุ่นใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมรู้ว่าแนวคิดของพวกเขาจะได้ผลหรือไม่ และพวกเขาสามารถปรับปรุงได้ในขณะที่กำลังทำงานที่ได้รับมอบหมาย ทาง SITE Thailand เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะสร้างกระแสใหม่ให้กับทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่การรับรู้และความคิดของคนรุ่นใหม่และพวกเขาจะเป็นทรัพย์สินที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ในอนาคตอันใกล้ และเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมต่อไป

     คุณอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันความยั่งยืนไม่ใช่เพียงแนวคิดเสริมเท่านั้น แต่เป็นแกนหลักของการจัดงานไมซ์ทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ ลูกค้าทั่วโลกเปรียบเทียบจุดหมายปลายทางและบริการที่ชูความยั่งยืนเป็นหัวใจสําคัญ การพัฒนาบุคลากรไมซ์ให้ตระหนักในบทบาทของความยั่งยืนมีความสําคัญไม่แพ้ทักษะวิชาชีพด้านอื่น ๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์แก่โลกและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเอื้อให้องค์กรธุรกิจไมซ์เติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วย SITE Thailand M&I Sustainability Advocate Project จึงเป็นโครงการที่จะช่วยให้ผู้นำรุ่นใหม่ที่สนใจจะเข้าสู่อุตสาหกรรมไมซ์ ได้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดงานไมซ์อย่างยั่งยืนและสามารถนำไปปรับใช้กับการจัดงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็น Sustainability Ambassador ที่จะทำหน้าที่เผยแพร่แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่เพื่อนร่วมอุตสาหกรรมต่อไป

     SITE Thailand M&I Sustainability Advocate Project 2022 ได้รวบรวมผู้นําของอุตสาหกรรมรุ่นใหม่อายุระหว่าง 17-25 ปี จํานวน 11 ทีม ทีมละ 7-10 คน ทุกทีมได้ร่วมกิจกรรมระดมความคิด ได้รับข้อมูลข่าวสารในแวดวงการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากหลายแหล่งทั่วโลก มีผู้ประกอบการมากประสบการณ์และสมาชิกของ SITE Thailand เป็นที่ปรึกษา โดยปีนี้แต่ละทีมได้รับโจทย์คือการนําเสนอไอเดียการท่องเที่ยวเพื่อรางวัลสำหรับบริษัทที่จะเข้ามาจัดทริปในประเทศไทยใน 10 เมืองไมซ์ อาทิ กรุงเทพมหานคร พัทยา เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น สุราษฏร์ธานี อุดรธานี สงขลา นครราชสีมา และภูเก็ต ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมการนําเสนอของผู้นํารุ่นใหม่ใน M&I Sustainability Forum 2022 สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Page ของ SITE Thailand Chapter ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป