Loading...

ธรรมศาสตร์ จัดงานเชิดชูเกียรติผู้ประเมินคุณภาพ TU Assessor Certificate Presentation Ceremony 2022

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน TU Assessor Certificate Presentation Ceremony and Thank you Party 2022 ยกย่องและสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ประเมินคุณภาพ

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2565

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ จัดงาน “TU Assessor Certificate Presentation Ceremony and Thank you Party 2022” เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกแก่ผู้ประเมิน และ รศ.ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานในพิธี

     งาน “TU Assessor Certificate Presentation Ceremony and Thank you Party 2022” จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประเมินกับมหาวิทยาลัย และถือเป็นการแสดงความรู้สึกขอบคุณในน้ำใจของผู้ประเมินที่มอบให้มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง

     รศ.ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ กล่าวว่า จากการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx ซึ่งเป็นกระบวนการประเมินคุณภาพที่มีความละเอียด รอบคอบ มีขั้นตอนการดำเนินงานมากมายเพื่อส่งมอบรายงานผลการประเมินให้แก่หน่วยงาน นำไปใช้ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้น การทำหน้าที่ของผู้ประเมินคุณภาพ จึงเป็นความรับผิดชอบที่ต้องเสียสละใช้ความทุ่มเท ทั้งเวลา แรงกาย และแรงใจ

     “การจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีในการแสดงความชื่นชมและขอบคุณต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งของผู้ประเมิน และผู้ฝึกประสบการณ์ทุกท่าน รวมทั้งยังเป็นโอกาสในการพบปะแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดีและประสบการณ์ระหว่างผู้ประเมินด้วยกันหลังเสร็จสิ้นการประเมินคุณภาพ อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกด้วย” รศ.ดร.ดนุพันธ์ กล่าว

     ภายในงานมีกิจกรรมเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยน โดย ผู้ประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ในเรื่อง เรียนรู้ เคล็ดลับ ความสำเร็จ : ประเมินคุณภาพอย่างไร ให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน เพื่อการปรับปรุงพัฒนาเทคนิคและวิธีการประเมินคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น ผ่านหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ ‘บทบาทและความสำคัญของ EdPEx Assessor’ โดย ผศ.นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ ‘เทคนิคการทำ IR (Independent Report)’ โดย รศ.นพ.ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล และ ‘Feedback report ประโยชน์และการนำไปใช้: ประสบการณ์จากผู้ใช้งาน’ โดย ผศ.ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล

     ช่วงพิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก ได้รับเกียรติจาก รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกแก่ผู้ประเมินคุณภาพ

     รศ.เกศินี กล่าวว่า ผู้ประเมินคุณภาพเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้การประเมินคุณภาพสำเร็จลงได้ด้วยดี ต้องขอขอบคุณผู้ประเมินทุกท่าน ทั้งที่เป็นผู้ประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ผู้ประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งผู้ฝึกประสบการณ์ ที่ได้ร่วมทีมในการประเมินคุณภาพปีนี้ ทุกท่านได้ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพคณะ สำนัก สถาบันในมหาวิทยาลัย อย่างสุดความสามารถ ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ และเวลา เพื่อสะท้อนจุดเด่น โอกาสในการพัฒนา หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพที่มีรากฐานที่เข้มแข็ง สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกเพื่อประชาชน

     งานในวันนี้ มีผู้ทรงเกียรติและผู้ประเมินคุณภาพเข้ารับเกียรติบัตรและเข็ม รวมทั้งสิ้น 50 คน บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างชื่นมื่น โดยสามารถรับชมงาน “TU Assessor Certificate Presentation Ceremony and Thank you Party 2022” ย้อนหลังได้ทาง Page Facebook กองพัฒนาคุณภาพ มธ.