Loading...

ธรรมศาสตร์ อบรมออนไลน์ครูพลังงานสะอาด 50 ทีม มุ่งสอนเด็กไทยได้เห็นความสําคัญของพลังงาน

โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อพลังงานสะอาด ส่งเสริมเด็กไทยตระหนักรู้ด้านพลังงานที่มีอยู่รอบตัว ผ่านครูในฐานะ School Partner

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564

     ผศ.ดร.ญาดา อรรถอนันต์ อาจารย์คณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ “โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อพลังงานสะอาด” กล่าวว่า โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กไทย ได้เรียนรู้และตระหนักรู้ด้านพลังงานที่มีอยู่รอบตัว ผ่านครู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทุกกลุ่มสาระและอาชีวศึกษา จำนวน 50 ทีม จากทั่วประเทศ ที่ได้มาเข้าอบรมในฐานะ School Partner สู่การเผยแพร่และจัดการเรียนรู้ แบบออนไลน์สำหรับโรงเรียนและชุมชน จำนวน 10 บทเรียนออนไลน์หลัก และ 50 บทเรียนออนไลน์ย่อย เพื่อให้เข้าถึงสื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานสะอาด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ของตนได้ โดยโครงการได้เริ่มมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 โดยจะเสร็จสิ้นโครงการในเดือนมีนาคม 2565 และการอบรมออนไลน์ครูพลังงานสะอาดทั้ง 50 ทีมครั้งนี้ เป็นการอบรมครั้งที่ 2

     ผศ.ดร.ญาดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาและสังเกตการณ์นำสื่อการเรียนรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้คำแนะนำกับครูที่เข้าร่วมโครงการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ด้านพลังงาน โดยมีนักเรียนในห้องเรียนของตนเองเป็นกลุ่มเป้าหมาย พร้อมติดตามการออกแบบและพัฒนาสื่อจากครูเดือนละ 1 ครั้ง ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงเดือนตุลาคม 2564 โดยคาดว่าครูทั้ง 50 ทีม จะพัฒนาร่างต้นแบบสื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานสะอาดที่พร้อมเผยแพร่สู่สาธารณชนในเดือนพฤศจิกายน 2564