Loading...

ธรรมศาสตร์ - SKY ICT - SenseTime เสริมแกร่งการศึกษาไทย ติดอาวุธความรู้ AI แก่บุคลากรการศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือ สกาย ไอซีที และพันธมิตรยักษ์ใหญ่ด้าน AI Solutions จัดเวิร์กช็อปติดอาวุธความรู้ด้าน AI แก่บุคลากรด้านการศึกษา

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือ สกาย ไอซีที และพันธมิตรยักษ์ใหญ่ด้าน AI Solutions ระดับโลก “SenseTime” ตอกย้ำความเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับประเทศ จัดเวิร์กช็อปติดอาวุธความรู้ด้าน AI แก่บุคลากรด้านการศึกษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้แบบไร้ขีดจํากัด ให้พร้อมส่งต่อองค์ความรู้สู่วงกว้าง พร้อมทั้งมอบหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้าน AI Literacy สําหรับบุคลากรด้านการศึกษา ภายใต้ลิขสิทธิ์ SenseTime เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564

     รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า AI ถือเป็นหนึ่งในหัวใจสําคัญในการพัฒนาประเทศทั้งในด้านการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ประกอบกับปัจจุบันมีความต้องการเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในหลากหลายสาขาวิชา ธรรมศาสตร์จึงได้ร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงาน เช่น บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) ตั้งแต่การก่อตั้ง AI Center การจัดทําหลักสูตรระยะสั้นสําหรับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาจนถึงความร่วมมือในการออกแบบกระบวนการพัฒนาเยาวชนและบุคลากรการศึกษาด้าน AI Literacy ในครั้งนี้ ได้วางเป้าหมายในการเป็นพันธมิตรกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้าน AI สร้างประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในอนาคต

     รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างองค์ความรู้เรื่อง AI Literacy ให้แก่บุคลากรการศึกษา ซึ่งเป็นด่านหน้าของการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยบุคลากรการศึกษาดังกล่าวนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เท่านั้น แต่หมายรวมถึงครูในหลากหลายสาขาวิชาที่สามารถเข้ามาร่วมเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ AI เมื่อครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของ AI ที่มีต่อวิถีชีวิต และเข้าใจข้อจำกัดและเบื้องหลังการทำงานของ AI ก็จะสามารถถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ไปยังเยาวชนให้มีทัศนคติที่ดีต่อ AI และตระหนักถึงผลกระทบของ AI ต่อชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริมเสริมให้ผู้เรียนสร้างทักษะของตนเองจนสามารถต่อยอดไปสู่อาชีพได้ในอนาคต

     ด้าน นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) หรือ SKY เผยว่า การขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับโลกได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนนั้น จําเป็นต้องอาศัยบุคลากรด้าน AI ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นสําคัญ ที่จะเข้าไปช่วยต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่คนในแต่ละพื้นที่ กระจายความรู้ด้าน AI ให้ลงไปถึงทุกภาคส่วนอย่างแข็งแกร่ง เพราะปัจจุบันโลกของเรากําลังเผชิญกับยุคดิจิทัล ดิสรัปชั่น (Digital Disruption) และการแก้ปัญหาที่ตรงจุดก็คือการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคการศึกษาที่ถือได้ว่าเป็นรากฐานสําคัญของประเทศ