Loading...

สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์ฯ และสถาบันปรีดีฯ จับมือสร้างพันธมิตรทางวิชาการ สืบสานปณิธานรัฐบุรุษแห่งประชาธิปไตยไทย

สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตยร่วมกับสถาบันปรีดี พนมยงค์ จับมือสร้างพันธมิตรทางวิชาการ สืบสานปณิธานรัฐบุรุษแห่งประชาธิปไตยไทย

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2565

     สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย ร่วมกับ สถาบันปรีดี พนมยงค์ จับมือสร้างเครือข่ายพันธมิตร เพื่อพัฒนา ส่งเสริมการค้นคว้าและงานวิจัย บนจุดยืนร่วมกันผ่านอุดมการณ์ของ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ และศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์       

     การร่วมลงนามในครั้งนี้ ประกอบด้วยคณะกรรมการจากทั้งสองสถาบันคือ สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย นำโดย ศ.ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย พร้อมด้วย ศ.มาลี พฤกษ์พงศาวลี ผู้อำนวยการศูนย์ประชาธิปไตยและพลเมือง, ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น, นายภาธร สันติวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนางนุตรฮายาตี โกศลศักดิ์ เลขานุการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย ด้าน สถาบันปรีดี พนมยงค์ นำโดย รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์ พร้อมด้วย นายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการสถาบันปรีดี พนมยงค์, รศ.ดร.อิสริยา บุญญะศิริ กรรมการกลางและเลขานุการ มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และนายชารีฟ อนันตศาสน์ ผู้จัดการสถาบันปรีดี พนมยงค์

     โดยทั้งสองสถาบันได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

     ศ.ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรและความร่วมมือส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมการค้นคว้า การวิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการเพื่อให้เกิดการนำแนวคิด ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี        พนมยงค์ และ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการบริการวิชาการ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ อุดมการณ์ การส่งเสริมประชาธิปไตยสมบูรณ์ ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประชาชนทั่วไป

     รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์ กล่าวว่า สถาบันปรีดี พนมยงค์ ทำงานใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยทั้งอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ และอาจารย์สัญญา
ธรรมศักดิ์ ต่างเป็นบุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเป็นบุคลากรสำคัญที่สร้างคุณงามความดีแก่ประเทศไทย ทั้งสองท่านมีจุดยืนร่วมกัน คือเป็นผู้ที่รักในสันติภาพ รักความยุติธรรม และสนับสนุนหลักการประชาธิปไตย ฉะนั้นการร่วมมือกันของทั้งสองสถาบันจึงเป็นโอกาสอันดี ที่จะสามารถพัฒนา ต่อยอดในด้านต่าง ๆ ทางวิชาการ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศต่อไป รวมทั้งขยายบทบาทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้มากขึ้น

     “สถาบันปรีดี พนมยงค์ ยึดหลักการของอาจารย์ปรีดีคือ ‘ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ’ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อกระบวนการแรงงานมีความเข้มแข็ง การจะทำให้เข้มแข็งนั้นสามารถทำได้หลายรูปแบบ ทั้งการทำงานวิจัยร่วมกันเพื่อให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน หรือการจัดอบรมผู้นำแรงงาน ซึ่งนี่เป็นหนึ่งในหัวข้อที่ทางสถาบันสามารถทำงานร่วมกันได้เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ก่อประโยชน์สูงสุด” รศ.ดร.อนุสรณ์ กล่าว

     ด้าน ศ.มาลี พฤกษ์พงศาวลี ผู้อำนวยการศูนย์ประชาธิปไตยและพลเมือง เผยว่า ประเด็นสำคัญคือการคิดเชิงยุทธศาสตร์ โดยเรียนรู้จากสภาพความเป็นจริงของสังคมและการนำความสำคัญของการศึกษา ค้นคว้าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม มาเป็นแนวทางในการทำงาน เพื่อให้เกิดเป้าหมายร่วมกัน พร้อมนำเสนอทางออกให้สังคมเพื่อประโยชน์สุขกับทุกฝ่ายด้วยแนวทางสันติประชาธรรม ซึ่งเป็นแนวทางการทำงานของอาจารย์ทั้งสองท่านมาโดยตลอด วันนี้นับว่าเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ ที่พวกเราทั้งสองสถาบันซึ่งนับว่าเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ และอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ จะได้ร่วมมือกันสืบสานปณิธานของอาจารย์ทั้งสองท่าน ผ่านการผนึกกำลังที่จะดึงความเชี่ยวชาญของทั้งสองสถาบันมาพัฒนาทางด้านงานวิจัยและงานวิชาการให้เกิดประโยชน์แก่สังคม

     สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศ โดยมีกรอบภาระงานและหน้าที่ในการศึกษา วิจัย เผยแพร่ และอบรมในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

     ด้าน สถาบันปรีดี พนมยงค์ เป็นสถาบันทางวิชาการที่สนับสนุน ส่งเสริม ให้มีการสืบทอดแนวความคิด อุดมการณ์ “สันติธรรม” และ “ประชาธิปไตยสมบูรณ์” ของนายปรีดี พนมยงค์ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป

     ทั้งนี้ เป้าหมายร่วมกันของทั้งสองสถาบันนั้น คือการสร้างสังคมนิติรัฐ นิติธรรม และประชาธิปไตยสมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ และศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ โดยวัตถุประสงค์ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย และสถาบันปรีดี พนมยงค์ ในครั้งนี้มีดังนี้

     1. สร้างเครือข่ายพันธมิตรและความร่วมมือระหว่างสถาบันปรีดี พนมยงค์ ภายใต้มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อร่วมกำหนดแนวทางความร่วมมือด้านการเผยแพร่อุดมการณ์ การส่งเสริมประชาธิปไตยสมบูรณ์

     2. บูรณาการการจัดทำแผนและการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน อันก่อให้เกิดการเผยแพร่อุดมการณ์ การส่งเสริมประชาธิปไตยสมบูรณ์    

     3. ส่งเสริมการค้นคว้า การวิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการเพื่อให้เกิดการนำแนวคิดของนายปรีดี พนมยงค์ และศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ ไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษา และศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองหน่วยงาน    

     4. ส่งเสริมการบริการวิชาการ ที่จะก่อให้เกิดการนำแนวคิดนายปรีดี พนมยงค์ และศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ ไปบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาสำหรับการบริการวิชาการให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ อุดมการณ์ การส่งเสริมประชาธิปไตยสมบูรณ์ ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประชาชนทั่วไป

     หลังจากลงนามความร่วมมือ คณะกรรมการจากทั้งสองสถาบันได้มีการพูดคุยถึงทิศทางความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งทางด้านงานวิจัย งานวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ โดยจะมีการพูดคุยถึงยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ซึ่งจะเป็นการนำไปสู่การทำงานร่วมกันในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม