Loading...

ธรรมศาสตร์ จับมือ DSI พัฒนา-ผลิตกำลังคนทางนวัตกรรมดิจิทัล

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดย นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลิตบุคลากรทางด้านนวัตกรรมดิจิทัล เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผ่านช่องทาง ZOOM Cloud Meetings

     ในการนี้ ผศ.ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม ผศ.ดร.ศราวุธ แรมจันทร์ รองคณบดีฝ่ายดิจิทัล และอาจารย์ประจำหลักสูตรป.ตรี นวัตกรรมและการแปรรูปดิจิทัล (dX) ผศ.ดร.นพพล ตั้งจิตพรหม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการหลักสูตรป.ตรี นวัตกรรมและการแปรรูปดิจิทัล (dX) อ.ดร.อรชร อิงคานุวัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรป.ตรี นวัตกรรมและการแปรรูปดิจิทัล (dX) และนายพิพัฒน์ เพ็ญภาค ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมพิธีด้วย