Loading...

ธรรมศาสตร์ สร้างเครือข่ายบุคลากรต้านทุจริต ITA TU Network ประจำปี 2566

สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย จัดโครงการประชุมการสร้างเครือข่ายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566

     เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างเครือข่ายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ITA TU Network) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ณ ห้อง 301 อาคาร SC3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วมของประชาคมธรรมศาสตร์เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาล ป้องกันปราบปรามการทุจริตผ่านการดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งในด้านนโยบาย การปลูกฝังจิตสำนึกแก่บุคลากร และการสร้างกลไกตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในคะแนนไม่น้อยกว่า 95 คะแนน หรือระดับ AA ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความตั้งใจ ในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นแบบอย่างตามแนวปฏิบัติที่ดี ด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้านทุจริตให้กับทุกองค์กร

     ศ.ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย ระบุว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment) หรือที่เรียกว่า ITA ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา โดยทางมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ ศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัย

     “เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน การสร้างเครือข่ายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ITA TU Network) จึงสำคัญ ต่อการส่งเสริมการต่อต้านทุจริตภายในมหาวิทยาลัย และเพิ่มพูนองค์ความรู้ในด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากร ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ศ.ดร.อรรถกฤต กล่าว

     ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และประธานคณะกรรมการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและบรรยายปาฐกถาเรื่อง “มหา'ลัย โปร่งใส เริ่มจาก DNA บุคลากรธรรมศาสตร์ ไม่ทนต่อการทุจริต”

     ศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ กล่าวว่า การป้องกันปราบปรามการทุจริตภายในองค์กรเป็นเรื่องสำคัญ ที่เราต้องปลูกฝังบุคลากรรวมไปถึงนักศึกษา ให้มีแนวคิด ค่านิยม ไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ ฝัง DNA ของความเป็นธรรมศาสตร์ในการคำนึงถึงประชาชนและผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก ให้เห็นว่าเรื่องของการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นเรื่องที่ไม่ควรเพิกเฉย ดังนั้นการสร้างเครือข่ายในครั้งนี้จึงมีความสำคัญ เป็นการทำให้บุคลากรในแต่ละภาคส่วนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถเข้ามามีส่วนร่วม ในการช่วยกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของเราให้โปร่งใส และปลอดการทุจริต

     นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์การประเมิน ITA ของหน่วยงานภาครัฐ” วิทยากรโดย คุณทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งตลอดงาน นายภาธร สันติวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

     ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยจัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมเป็นเครือข่าย ITA TU Network และเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 70 คน