Loading...

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับมอบทุนโครงการ TTF Award ยกระดับมาตรฐานงานวิชาการไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับมอบทุนเพื่อสนับสนุนโครงการ TTF Award ยกระดับมาตรฐานงานวิชาการไทยและสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงาน ต่อยอดองค์ความรู้แก่สังคมไทย

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2565

     รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรรมการบริหารมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ร่วมงานฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย โดยมีพิธีมอบทุนสนับสนุนประจำปีแก่องค์กรสาธารณกุศลและสถาบันการศึกษา 7 องค์กร เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และขับเคลื่อนสังคมแห่งการแบ่งปัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมแมริออท กรุงเทพฯ สุขุมวิท

     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ศ.ดร.ทพญ.ศิริวรรณ สืบนุการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับมอบทุนเพื่อสนับสนุนโครงการ TTF Award เป็นเงิน 1 ล้านบาท เพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิชาการไทยและสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานเพื่อเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างองค์ความรู้แก่สังคมไทย