Loading...

ธรรมศาสตร์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดเวทีประชุมวิชาการ "วิถีใหม่ สังคมสูงวัย ก้าวไกล อย่างยั่งยืน"

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดการประชุมวิชาการผู้สูงอายุระดับชาติ ครั้งที่ 6 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกระดับงานวิชาการ

วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563

 

     ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ทำให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยและเผชิญกับปัญหาหลายด้าน นอกจากนี้ ยังมีการระบาดของไวรัสโคโรนา ผู้สูงวัยจึงได้รับผลกระทบมากกว่าคนวัยอื่น ทั้งด้านความรุนแรงของโรค ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และการแยกห่างทางสังคมอาจทำให้มีปัญหาด้านสุขภาพจิตตามมา

     วิถีใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยเป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงอย่างมาก หากมีการพัฒนา สนับสนุนและช่วยเหลือให้ผู้สูงวัยและผู้ที่กำลังเข้าสู่ความสูงวัยได้ปรับตัวเข้าสู่วิถีใหม่ ก็จะช่วยให้ประเทศไทยในยุคสังคมสูงวัยได้ก้าวผ่านวิกฤต สามารถพัฒนาผู้สูงวัยและผู้ที่เตรียมตัวเข้าสู่ความสูงวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากมีการขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติต่าง ๆ โดยการมีส่วนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับวิถีใหม่ ก็จะนำไปสู่ความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศในยุคสังคมสูงวัยต่อไป

     คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประชากรสูงวัยในมิติด้านสุขภาพ สังคม และความปลอดภัย จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สถาบันอาศรมศิลป์, เครือข่ายพฤฒาวิทยาชุมชน, เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และศูนย์การเรียนรู้บ้านพินธุ ร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกระดับงานวิชาการด้านผู้สูงอายุ ในรูปแบบของการนำเสนอผลงานวิชาการ เวทีเสวนา และการประชุมที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านความสูงวัย เมื่อวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2563 ณ อาคารเรียนและปฎิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

     รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุควรจะร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน และประเทศ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ให้ความรู้สังคมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานทำมากขึ้น สนับสนุนให้มีการเตรียมวางแผนการใช้ชีวิตในบั้นปลาย ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่ามีคุณค่าเพื่อไม่ให้เป็นภาระสังคม

     ด้าน รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ที่ปรึกษาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกระดับงานวิชาการด้านผู้สูงอายุในรูปแบบของการนำเสนอผลงานวิชาการ เวทีเสวนา การประชุมที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านความสูงวัย การจัดงานประชุมครั้งนี้ ทุกท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทัศนคติ มุมมองที่รอบด้าน รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเครือข่ายผู้สูงอายุ ทั้งในภาครัฐ เอกชน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเครือข่ายผู้สูงอายุจากชุมชนต่าง ๆ  เพื่อที่จะได้นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการพัฒนาประเทศในยุคสังคมสูงวัยต่อไป

     นอกจากนี้แล้ว ยังได้รับเกียรติจาก ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการนโยบาย ไทยพีบีเอส ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สังคมสูงวัย ก้าวอย่างไร ให้ยั่งยืน” รวมถึงการบรรยาย และวงเสวนาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ชุดความรู้ กิจกรรม  และการประยุกต์ศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในแต่ละบริบทอีกด้วย

 รับชมเทปบันทึกภาพย้อนหลัง: https://sasuk.fph.tu.ac.th/Ageing-Conference/homepage.php

Youtube: