Loading...

Thammasat University Artificial Intelligence Initiative (TUAiI)

          เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) ถือเป็นหัวใจหลักเรื่องหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ประกอบกับปัจจุบันมีความต้องการเทคโนโลยีเอไอมาประยุกต์ใช้ในหลากหลายสาขาวิชา แต่เนื่องจากปัญญาประดิษฐ์เป็นเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งประเทศไทยยังขาดผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากที่จะมารองรับความต้องการทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาด้านเอไออาจจะต้องใช้เวลานาน ส่งผลให้ทุกภาคส่วนจําเป็นต้องลงทุนกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในมูลค่าที่สูง และทําให้การพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เกิดในวงจํากัดทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

          ดังนั้นเพื่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในวงกว้าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงเกิดแนวความคิดที่จะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ และผู้ที่มีแรงบันดาลใจ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองเกี่ยวกับเทคโนโลยีเอไอมาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีนี้ร่วมกัน และจัดสร้างชุมชนปัญญาประดิษฐ์ (AI Community) ให้เกิดขึ้นในประชาคมธรรมศาสตร์ (AI University) โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกิดผลงานเป็นรูปธรรมในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ 

         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้จึงได้เดินหน้าก่อตั้ง Thammasat University Artificial Intelligence Initiative (TUAiI) เพื่อคาดหวังที่จะตอบโจทย์โลกแห่งอนาคตที่กำลังจะเข้าสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเอไอในไม่ช้า ยิ่งไปกว่านั้นธรรมศาสตร์คาดหวังที่จะส่งเสริมศักยภาพและถ่าทอดองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ให้กับคนไทยให้ก้าวหน้าและล้ำสมัยทัดเทียมสังคมโลก ณ ปัจจุบัน โครงการด้านปัญญาประดิษฐ์ที่ธรรมศาสตร์ได้จัดตั้งขึ้นแล้วมีทั้งสิ้น 3 โครงการ ได้แก่ 1. ศูนย์ AI มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat AI Center) 2. สถาบันพัฒนาศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์ และ 3. โครงการสุดยอดวิศวกร ปัญญาประดิษฐ์ (Super AI Engineer) ซึ่งธรรมศาสตร์มีทั้งบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ และอุปกรณ์ทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) พร้อมจะสนับสนุนและขับเคลื่อนวงการปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทยให้รุดหน้าต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด