Loading...

ธรรมศาสตร์ ผนึกกําลัง ธนาคารกรุงเทพ พัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับธนาคารกรุงเทพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการ “ก่อการครู: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้”

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

  

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับธนาคารกรุงเทพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการ “ก่อการครู: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้” หวังช่วยผลักดันศักยภาพครูสู่แกนนําสร้างความเปลี่ยนแปลง และโครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา” ดึงทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างสรรค์ “นักเรียน-ครู-สถานศึกษา-ระบบจัดการ” ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนประชารัฐและการพัฒนาขับเคลื่อนโรงเรียนร่วมพัฒนา โดยเป็นการผนึกกำลังความร่วมมือ เพื่อให้การสนับสนุนดำเนินการพัฒนาใน 2 โครงการ ซึ่งนับเป็นการร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาอย่างครบวงจร

          รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสําลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การดําเนินโครงการ “ก่อการครู: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้” เป็นการทํางานร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคีที่ทํางานด้านการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ ด้วยตระหนักว่าระบบการศึกษาเป็นระบบที่มีความซับซ้อน ต้องอาศัยพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมขับเคลื่อนสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโครงสร้าง นโยบาย ระบบการจัดการ กระบวนการและทัศนคติของสังคมไปพร้อม ๆ กัน โดยเล็งเห็นว่า ครูคือผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) ซึ่งเป็นกุญแจสําคัญในระบบการศึกษา ในการพัฒนาศักยภาพเด็ก ซึ่งจะเติบโตขึ้นมาเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมไทย

          สําหรับโครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา” มุ่งทํางานขับเคลื่อนการศึกษาใน 3 ระดับ คือ ระดับสถานศึกษา ระดับเครือข่าย และระดับนโยบาย โดยให้ความสําคัญกับการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม และการพัฒนาระบบนิเวศทางการศึกษา รวมทั้งการมีส่วนร่วมทั้งจากชุมชน โรงเรียน และเครือข่ายความร่วมมือในการ พัฒนาการศึกษาและสังคม โดยมีเป้าหมายพัฒนาใน 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ 2) การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยการพัฒนาทั้งด้านความรู้ สมรรถนะ ทักษะ และคุณลักษณะความเป็นครูให้มีศักยภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 3) การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยการพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนรู้ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ และการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 4) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีต่าง ๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ เกิดระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม

          ด้าน นางรัชนี นพเมือง รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โครงการ “ก่อการครู: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้” ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาการศึกษาให้แก่โรงเรียนประชารัฐ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นแกนนําการเปลี่ยนแปลงแก่นักเรียน โรงเรียน และชุมชนโดยรอบ อันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยกันผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการเรียนรู้และการศึกษาไทย ขณะเดียวกันยังร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา” เพื่อประสานความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาร่วมกันพัฒนาให้สถานศึกษากลายเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับชุมชน เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต โดยได้คัดเลือกโรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม (ธนาคารกรุงเทพ 24) จ.นครสวรรค์ และโรงเรียนบ้านบางหมาก (ธนาคารกรุงเทพ 22) จ.ตรัง เข้าร่วมในโครงการนี้

          ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาการศึกษาของไทยอย่างยั่งยืน และส่งเสริมโอกาส ทางการศึกษาบนสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการเรียนรู้เพื่อเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ โดยกําหนดให้การส่งเสริมการศึกษาเป็นมิติหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคาร และเป็นโอกาสดีที่ ธนาคารได้ร่วมสนับสนุนทั้ง 2 โครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นโครงการที่มีเป้าหมายการสร้าง “คน-สถานศึกษา-ระบบการจัดการ” ที่มีคุณภาพให้แก่สังคมไทย อันจะยังประโยชน์ต่อเยาวชนของชาติที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตด้วย