Loading...

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ ได้รับแต่งตั้งเป็น EFMD Fellow หนึ่งเดียวในไทยและอาเซียน

European Foundation for Management Education (EFMD) แต่งตั้ง รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น “EFMD Fellow” ยกระดับการศึกษาด้านการจัดการบริหาร

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563

  

 

          เครือข่าย European Foundation for Management Education (EFMD) ชุมชนระดับโลก เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ตระหนักถึงการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ในท้องถิ่นและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาในประเด็นสำคัญต่าง ๆ เน้นสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษาด้านการบริหาร โดยเฉพาะ Business Schools และบริษัทชั้นนำทั่วโลก เป็นผู้ดำเนินการให้มาตรฐาน EQUIS แก่ Business School ที่ผ่านเกณฑ์อันเข้มงวด

          โดย EFMD ได้แต่งตั้ง EFMD Fellow ระดับภูมิภาค 18 คน เพื่อยกระดับคุณค่าของการศึกษาด้านการจัดการและการพัฒนา โดย 1 ใน 18 คน ที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้แก่ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นคนเดียวในประเทศไทยและอาเซียน

          EFMD Fellow จะเป็นสมาชิกกิติมศักดิ์ของ EFMD ตลอดชีพ และได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ อีกทั้งจะเป็นเครือข่ายในการสร้างความร่วมมือและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับบริษัทและสถาบันชั้นนำอย่าง Kellogg, IMD และ Keio เป็นต้น