Loading...

คณะวิทยาการเรียนรู้ฯ จัดมหกรรม Games & Learn พื้นที่สร้างการเรียนรู้ผ่าน “บอร์ดเกม”

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จัดมหกรรม Games & Learn พื้นที่สร้างการเรียนรู้ผ่าน “บอร์ดเกม” อย่างสร้างสรรค์

วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2561

          การเรียนรู้ในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงแค่ในตำราเรียนเท่านั้น แต่เราสามารถเรียนรู้ได้จากแหล่งอื่นอีกมากมาย ซึ่ง “บอร์ดเกม” ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ต้องใช้แนวคิดในการออกแบบ (Design Thinking) โดย คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดมหกรรมเกมเพื่อการเรียนรู้ Games & Learn Festival เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อช่วยพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนทั่วประเทศ รวมถึงบ่มเพาะและสร้างนวัตกรเพื่อสังคมในอนาคต ซึ่งใช้การเชื่อมโยงการออกแบบเกมและการออกแบบสังคมเข้าด้วยกัน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคุณสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน

          รองศาสตราจารย์ นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นถึงการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนการพัฒนาคนและนวัตกรรม ตามที่ได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ ซึ่งทักษะการคิดเชิงออกแบบสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของโครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม ยังได้ปลูกฝังเยาวชนให้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างเสริมศักยภาพของเยาวชน และเชื่อว่าเยาวชนที่ผลิตนวัตกรรมในโครงการฯ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสังคมได้

          โครงการฯ นี้ ถือเป็นหนึ่งโครงการที่มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะสร้างผู้นำด้วยการศึกษาและวิจัยในระดับโลก ซึ่งผู้นำที่จะนำพาประเทศชาติไปสู่การเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต้องมีคุณสมบัติที่มีการคิดเป็นระบบ เข้าใจโลกเข้าใจประเทศ มีความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง โดยโครงการฯ เป็นกิจกรรมที่จะให้ทำให้วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเรื่องที่สามารถปฏิบัติและสร้างผลที่เป็นรูปธรรมในการบ่มเพาะผู้นำที่มีคุณสมบัติเป็นนวัตกร มีทักษะและกระบวนการคิด สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ตระหนัก รู้หน้าที่ และมีทัศนคติที่ดีในการขับเคลื่อนสังคม ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่มหาวิทยาลัยปลูกฝังให้แก่เยาวชน เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองของประเทศที่มีคุณภาพในอนาคต

          ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงโครงการฯ ว่า การจะออกแบบบอร์ดเกมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ นั้น เด็ก ๆ จำเป็นต้องเข้าไปศึกษาถึงปัญหาและถอดบทเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองอย่างแท้จริง

          คุณสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นว่าประโยชน์จากการเรียนรู้ของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ มีความสอดคล้องกับแนวคิด และนโยบายของทางบริษัท ว่าด้วยการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้คำขวัญที่ว่า “พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” โดยให้การสนับสนุนเพื่อเสริมสร้างรากฐานการทำงานแบบเป็นทีม และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในเรื่องของนวัตกรรม และเชื่อว่าจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน

          โดยภายในงานมีการเปิดตัว “บอร์ดเกม” จากทีมนักเรียนผู้พัฒนาเกมทั้ง 20 ทีมสุดท้าย จากโครงการ “ออกแบบเกม ออกแบบสังคม (Thammasat - Banpu Innovative Learning Program)” จัดโดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนโครงการของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ซึ่งเกมทั้งหมดจากโครงการฯ เป็นเกมที่ถูกพัฒนามาเพื่อเน้นการสื่อสาร สร้างการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่หลากหลาย อาทิ เศรษฐกิจ วิถีพลเมือง สิ่งแวดล้อม และโลกของเด็กมัธยม ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองเล่นเกมเป็นครั้งแรก พร้อมทั้งมีเวทีเสวนาในประเด็นด้านการเรียนรู้ที่ได้จาก “บอร์ดเกม” รวมถึงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ด้านการออกแบบ และการสร้างการเรียนรู้ผ่านบอร์ดเกมด้วย

ข่าวโดย: นายพฤฒินันท์ สุดประเสริฐ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์