Loading...

ธรรมศาสตร์ ร่วมกับโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี พัฒนาการวิจัยสารสกัดกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ในอนาคต

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือ กับบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ในการทำวิจัยและการพัฒนาสารสกัดกัญชาทางการแพทย์

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562

  

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด โดย รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคุณจินตนา สันติพิสุทธิ ประธานกรรมการ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม  เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ลงนามเพื่อร่วมกันในการทำวิจัยและการพัฒนาด้านการศึกษาการปลูกกัญชา และพัฒนาการศึกษาวิจัยสารสกัดกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยมีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมด้วย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม วศ.702 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

          รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิจัยพัฒนาระหว่าง บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด มีเป้าหมายสำคัญร่วมกันเพื่อการทำวิจัยและการพัฒนาด้านการศึกษาการปลูกกัญชา พัฒนาการศึกษาวิจัยสารสกัดกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ในอนาคต และนำผลงานด้านวิชาการที่สำเร็จออกสู่สังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศไทย ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จะส่งเสริมให้มีความร่วมมือทางวิจัยกับบริษัท โรงงานอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ที่เป็นประโยชน์และทำชื่อเสียงต่อไปในอนาคต

          ด้าน ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทมุ่งพัฒนาสินค้าเกษตรจากไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูง มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าเกษตรไทยเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สามารถขายในประเทศและนำไปขายในตลาดโลกได้ โดยอาศัยภาคีเครือข่ายงานวิจัย คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อหากระบวนการสกัด มุ่งเน้นการสกัดโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์เหลว ผ่านกระบวนการสกัดที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง หลังจากนั้นก็ร่วมกับการแพทย์เพื่อปรุงยา ที่จะมุ่งเน้นพัฒนายามากกว่ายาแผนโบราณ และยาสมุนไพร เพื่อก้าวเข้าสู่ยาแผนปัจจุบัน ทางบริษัทใช้วัตถุดิบของไทยเพื่อให้เกษตรกรช่วยปลูกภายใต้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน

           ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัท โรงงานอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ยังจะได้ร่วมมือกันในการทำวิจัยและพัฒนาด้านการศึกษาวิจัยสารสกัดกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การทำการวิจัยและพัฒนาด้านการปลูกกัญชาทางการแพทย์ในระบบปิด (ภายในห้องปรับอากาศ) โครงการฝึกอบรมบุคลากรและนักศึกษาด้วย