Loading...

ธรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือด้านเทคโนโลยี Blockchain ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

 

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีได้ถูกพัฒนาไปอย่างมาก ทำให้ทุกภาคส่วน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ต้องมีการปรับตัวเพื่อก้าวให้ทันกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ในทุกวัน

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

  

           ปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีได้ถูกพัฒนาไปอย่างมาก ทำให้ทุกภาคส่วน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ต้องมีการปรับตัวเพื่อก้าวให้ทันกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ในทุกวัน โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ล่าสุดได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาระบบเลือกตั้งด้วย Blockchain กับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จำกัด โดยมี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายสมโชค พูลสุข ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จำกัด เป็นผู้ลงนามในครั้งนี้ เพื่อช่วยพัฒนาระบบการเลือกตั้งของสมาชิกสหกรณ์ด้วยระบบ Blockchain ให้เกิดความโปร่งใสและปลอดภัย และเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลเท็จจริงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการจัดการเลือกตั้งของสหกรณ์ ทั้งนี้ ทางศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะรับพัฒนาระบบการเลือกตั้งให้สหกรณ์และดูแลการจัดเลือกตั้งใน พ.ศ. 2562 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยทุนส่วนตัวของ ศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช ผอ.ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาฯ

          นอกจากนี้ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและธุรกิจร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลท์ จำกัด โดย นายกอบเกียรติ บุญธีรวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลท์ จำกัด เป็นผู้ลงนาม ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะให้การสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาหลักให้กับโครงการที่บริษัทฯ เป็นที่ปรึกษาในการตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะ (Smart contract) ให้การสนับสนุนด้านคำปรึกษาด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Blockchain และเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทที่บริษัทฯ เป็นที่ปรึกษาในโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยี Blockchain และ/หรือการสร้างสัญญาอัจฉริยะ (Smart contract) และบริษัทฯ จะร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain เชิงพาณิชย์ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย

          ความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีความก้าวหน้าและทันต่อเทคโนโลยีในอนาคตต่อไป  โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต